Monthly Archives Listopad 2015

Płatnicy zryczałtowanego podatku cz. II

Zgodnie z definicją zawartą w OrdPU płatnik zobowiązany jest prawidłowo obliczyć podatek, pobrać go i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego we właściwym terminie. Płatnik zobowiązany jest także do sporządzania i przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji oraz sporządzania i przekazywania podatnikowi informacji dotyczących dokonanych wypłat i pobranych podatków.

więcej

Obowiązki podatnika wynikające z art. 28 ust. 1 PDOPrU cz. II

Liczbę osób zatrudnionych w wyodrębnionym organizacyjnie zakładzie (oddziale) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej ustala się, biorąc za podstawę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w przepisach szczególnych.

więcej

Artykuł 22 PDOPrU – dalszy opis

Szerzej problematyka dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych omówiona została w komentarzu do art. 10 PDOPrU. W kwestii przedmiotu opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, o którym mowa w art. 22, a którym musi być przychód (dochód) faktycznie uzyskany przez podatnika, wypowiedział się NSA w wyroku z 29.8.1995 r. (SA/Łd 2824/94, MoPod 1996/5/148), w którym stwierdził m.in.:

więcej

Działalność gospodarcza fundacji

Działalność gospodarcza fundacji powinna być wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej. Wiąże się z tym wyodrębnienie w ramach majątku fundacji środków majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli zamysłem fundatora jest prowadzenie działalności gospodarczej od samego początku, powinien w akcie założycielskim wyposażyć fundację w dodatkowe środki przeznaczone tylko na tę działalność. Wyraźne oddzielenie, w ramach funduszu założycielskiego, środków przeznaczonych na działalność podstawową fundacji i na działalność gospodarczą powinno nastąpić zarówno w akcie notarialnym ustanowienia fundacji, jak i w postanowieniach statutu. Wartość środków majątkowych fundacji, przeznaczona na działalność gospodarczą, nie może być mniejsza niż 1000 zł. Fundacje nie mogą prowadzić działalności w zakresie:

więcej

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania oznacza faktyczną kwotę, od której obliczany 1 jest podatek. Defacto podstawą opodatkowania jest dochód ustalony zgodnie z art. 7 PDOPrU (a w przypadku podatkowych grup kapitałowych – zgodnie z art. 7a), po ewentualnym pomniejszeniu go o przewidziane w art. 18 PDOPrU odliczenia.

Sposó...

więcej

Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON cz. II

Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy środków uzyskanych 61 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w szczególności:

więcej

Rozliczanie zaliczek przez podatnika z działalności rolniczej

W przypadku podatnika, który za rok podatkowy przyjął rok kalendarzowy zaliczka za wrzesień będzie równowartością podatku należnego od dochodu osiągniętego w okresie od stycznia do września. Kolejne dwie zaliczki będą kalkulowane jako różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a zaliczką należną za wrzesień (CIT-2 za październik) oraz sumą zaliczek należnych za wrzesień i październik (CIT-2 za listopad). Ostatnia zaliczka będzie wpłacona w terminie złożenia deklaracji za listopad (do 20 grudnia) w wysokości zaliczki listopadowej.

więcej

Wynik finansowy a podatkowy

Wynik finansowy brutto ustalony zgodnie z przepisami RachU najeżę- 11 ściej różni się od dochodu brutto ustalonego dla celów podatkowych w oparciu o PDOPrU. Różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym, wynikają z faktu odmiennego traktowania przez te ustawy momentu osiągnięcia przychodów i poniesienia kosztów. W celu przejścia z wyniku bilansowego na wynik podatkowy, tj. ustalenia podstawy opodatkowania, należy od zysku brutto odjąć przychody nieuwzględniane dla potrzeb podatku dochodowego, dodać natomiast koszty bilansowe, które nie są kosztami podatkowymi, i odwrotnie.

więcej

Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dochody z działalności pozarolniczej. Przychody z działalności rolni- 43 czej, z wyłączeniem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W określonych przypadkach podatnicy, osiągający równocześnie dochody z działalności rolniczej i pozarolniczej, mogą uzyskać zwolnienie z opodatkowania dochodu z działalności pozarolniczej. Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU, muszą być spełnione następujące warunki:

więcej

Przepisy uchylone

Do 31.12.1998 r. art. 21 ust. 2 stanowił, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do środków transportu bezpośrednio używanych przez płatnika do świadczenia usług transportowych. Zakaz ten nie dotyczył samochodów osobowych. Artykuł 2 ust. 8 ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931) uregulował zasady opodatkowania powyższych przychodów, uzyskanych na podstawie umów zawartych przed zmianą ustawy. Zgodnie ze zmianami, art. 21 ust. 2 PDOPrU, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1998 r., zachował nadal moc obowiązującą w odniesieniu do przychodów wynikających z umów zawartych przed 1.1.1999 r.

więcej