Daily Archives 02/11/2015

Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto

Pojęcia te poj awiaj ą się jedynie w przepisach dotyczących opodatkowania leasingu. Wprowadzenie tych określeń ma służyć tym samym celom, co stosowanie pojęcia „podstawowego okresu umowy”, tj. zapobieganiu wykorzystywania szczególnie korzystnych przepisów o warunkach odprzedaży przedmiotu leasingu poprzez stosowanie dowolnych operacji leasingowych. W interesie budżetu jest bowiem nie tylko to, aby umowa leasingu trwała przez pewien minimalny okres, wskazany w ustawie („podstawowy okres umowy”). Rzeczywista wartość netto stanowi odniesienie dla hipotetycznej wartości netto, która z kolei służy do wyznaczenia ceny odprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie akceptowalnym przez fiskusa. Obliczanie hipotetycznej wartości netto przy zastosowaniu współczynnika 3 (dla środków trwałych) lub trzykrotne skrócenie okresów amortyzacji (dla wartości niematerialnych i prawnych) stanowi dla większości przypadków spełnienie postulatów środowiska leasingodawców i wynik niemal dziesięcioletnich starań tego środowiska o uznanie przez administrację skarbową specyfiki prawnopodatkowej operacji leasingowych.

więcej

Opodatkowanie należności licencyjnych

W dużym zakresie katalog należności licencyjnych wynikający z definicji zawartych w umowach międzynarodowych pokrywa się z katalogiem zawartym w art. 21 PDOPrU. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy uzyskiwane dochody będą pochodziły ze świadczeń nieobjętych definicją należności licencyjnych zawartą w umowach, a ujętych w art. 21 PDOPrU. Wówczas należy zastosować przepisy art. 21 PDOPrU, chyba że zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, świadczenia te nie mogą być opodatkowane w Polsce. W przypadku, gdy jakieś świadczenie jest należnością licencyjną, w świetle mającej zastosowanie umowy międzynarodowej, a nie jest wymienione w art. 21, należy do opodatkowania stosować przepisy umowy1.

więcej