Daily Archives 03/11/2015

Art. 1 Tb. – Opłaty leasingowe

– 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

– 1) ...

więcej

Umowy mieszane dotyczące know-how

Definicja należności licencyjnych, zawarta w umowach międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, obejmuje np. opłaty za udostępnienie know-how (tj. informacji, technologii lub doświadczeń związanych z jakimś procesem produkcyjnym lub innym przedsięwzięciem gospodarczym). Zasadniczo nie obejmuje ona natomiast pomocy technicznej, tj. usług doradczych, organizacyjnych, szkoleniowych, gwarancyjnych itp. świadczonych np. przez sprzedawcę na rzecz kupującego, w związku z zawartą umową (wyjątki od tej reguły przewiduje umowa pomiędzy Polską a Maltą, zgodnie z którą za należności licencyjne uważane j est wynagrodzenie za udzielanie wszelkiej pomocy technicznej o charakterze pochodnym lub pomocniczym – udzielenie takiej pomocy ma dotyczyć zastosowania lub wykorzystania wszelkiej własności lub prawa autorskiego, patentu, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu technologicznego, znaku towarowego, a także urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz know-how).

Zatem...

więcej

Dochody fundacji – dalszy opis

Statut fundacji ustala fundator, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

więcej

Maksymalna wysokość indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych nie 6 oznacza jednak zupełnej dowolności przy ustalaniu przez podatnika wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego. Okres amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu indywidualnych stawek nie może być bowiem krótszy niż:

więcej

Rozporządzenie przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy

Przepis art. 17c reguluje zagadnienie, które w poprzednim stanie prawnym (do 1.10.2001 r.) budziło kontrowersje. Najwięcej sporów pomiędzy podatnikami (stronami umów leasingowych) a organami podatkowymi wywoływało bowiem określanie ceny, za jaką następowało przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu. Przepis art. 17c stanowi wyraz uznania zasady, że specyfika umowy leasingu i wynikające z niej wzajemne zobowiązania stron takiej umowy, uzasadniają, w przedmiocie ustalenia ww. ceny, odejście od ogólnej zasady prawa podatkowego przenoszenia własności rzeczy lub praw po cenie rynkowej, zgodnie z art. 14 PDOPrU.

więcej