Daily Archives 04/11/2015

Współczynniki podwyższające

Ustawa przewiduje możliwość zastosowania, w ściśle określonych sytu- 4 acjach, następujących współczynników podwyższających stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych:

więcej

Metody amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych i wartości niemate- 1 rialnych i prawnych jest metoda liniowa. Polega ona, w uproszczeniu, na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy. Zgodnie z art. lóhust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy, stałą podstawą, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Metoda liniowa może być stosowana do amortyzacji wszystkich składników majątkowych zaliczanych, zgodnie ze skomentowanymi w poprzednich rozdziałach przepisami, do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

więcej