Daily Archives 05/11/2015

Środki pomocowe

Środki pomocowe przyznawane są na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.

więcej

Dochody z loterii fantowych i gry bingo

Loterie fantowe i gry bingo 70 fantowe według art. 2 ustawy z 29.7.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) są grami losowymi o wygrane rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

więcej

Podatek od należności licencyjnych

W przypadku dywidend wypłacanych przez spółkę, będącą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej podatnikiem podatku dochodowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym, w której kapitale spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, odliczeniu podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

więcej

Dochody z tytułu prowadzenia szkół

Wolne od podatku dochodowe- 67 go, do końca 2004 r., są dochody z tytułu prowadzenia szkół w części przeznaczonej na cele szkoły. Wydatki te określa rozp. MinFin z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Zgodnie z tym aktem wy- datki na cele szkoły to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, o ile stanowią one środki trwałe. Zgodnie z definicją zawartą w art. 16a PDOPrU środkami trwałymi są budynki, budowle, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

więcej

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek

Co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób praw- 7 nych są obowiązani do składania deklaracji i wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Wyjątkowo ustawodawca przewidział dwa rodzaje zwolnień z tego obowiązku:

więcej