Daily Archives 07/11/2015

Wykaz stawek amortyzacyjnych – dalszy opis

Natomiast dla środków trwałych oddanych do używania przed końcem 1999 r. przejście ze starej na nową klasyfikację nie powoduje, z tego tytułu, zmiany stawki amortyzacyjnej, chyba że podatnik podejmie decyzję o stosowaniu do tych środków trwałych nowych stawek amortyzacyjnych. Wówczas przy ustalaniu stawki z Wykazu należy uwzględnić również KRŚT.

więcej

Wybór metody amortyzacji

Zgodnie z przepisami komentowanej ustawy, wyboru jednej z metod 4 amortyzacji należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji danego środka trwałego, co w praktyce oznacza dokonanie takiego wyboru w dniu wprowadzania środka trwałego do ewidencji. Wybór ten dokonuje się pomiędzy jedną z form metody liniowej, o których mowa w art. 16i oraz 16j (zostały one omówione w punkcie nr 5 poniżej), a metodą degresywną, o której traktuje art. 16k. Wybraną metodę należy stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

więcej

Metoda liniowa

– 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

– 1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono j e w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór: suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,

– 2) od zam...

więcej

Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych – okres

– 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 161 ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

– 1) ...

więcej

Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie od wszystkich wartości nie- 8 materialnych i prawnych. Ewentualna ich amortyzacja dla celów bilansowych nie uprawnia do zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

więcej

Oddział w RachU

Decydujące dla określenia pojęcia oddziału w rozumieniu RachU są te przepisy, które ustanawiają samodzielność bilansową oddziałów. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 RachU przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę na terytorium Polski jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Artykuł 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 RachU stanowią podstawę prawną dla odrębności bilansowej oddziałów. Na podstawie art. 11 ust. 2 RachU jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie jednostki lub w siedzibie oddziałów. Jednostka, w skład której wchodzą oddziały – definiowane na podstawie art. 51 ust. 1 RachU jako jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów). W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oddziałem jest zatem wyodrębniona organizacyjnie jednostka osoby prawnej, która sama prowadzi księgi rachunkowe i może sporządzać na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji sprawozdania finansowe.

więcej

Oddział spółki w prawie handlowym

Definicja oddziału znajduje 3 się w PrGosp. Oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem głównym). Oddział powinien być wpisany do rejestru, o ile przedsiębiorca (np. spółka z o.o. albo akcyjna) prowadzący ten oddział jest w nim zarejestrowany. Wpis oddziału do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Wpis oddziału do rejestru podlega ogłoszeniu w MSG. Od dnia ogłoszenia w MSG wpisu do rejestru, nikt nie może w zasadzie zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.

więcej