Daily Archives 08/11/2015

Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON

Do końca 2004 r. na podstawie ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może złożyć, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnio- sek o wypłatę subwencji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wypłata subwencji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą i jest wolna od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 PDOPrU.

więcej

Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej

Artykuł 13 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowi, że majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne, oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą prowadzić również działalność gospodarczą uregulowaną przepisami PrGosp. Wyróżnienie niezarobkowej działalności statutowej jest konieczne dla celów podatkowych.

więcej

Leasing prywatyzacyjny

Zasady leasingu prywatyzacyjnego zawarte zostały w art. 16 ust. 1-3. 2 O leasingu prywatyzacyjnym możemy mówić wówczas, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane zostaną osobie prawnej do odpłatnego korzystania na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ważnym elementem tej umowy jest możliwość przyznania leasingobiorcy prawa zakupu leasingowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za cenę ustaloną w umowie.

więcej