Daily Archives 09/11/2015

Ulepszanie wartości niematerialnych i prawnych

Przepisy ustawy, 5 odnosząc się jedynie do środków trwałych (a nie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), nie przewidują możliwości powiększenia wartości początkowej określonej wartości niematerialnej i prawnej z tytułu jej ulepszenia.

więcej

Przychody częściowo odpłatne

Niestety art. 17e nie zawiera wprost regulacji, wyłączającej stosowanie 3 powołanych zapisów art. 12, w zakresie przychodów częściowo odpłatnych. Możliwa jest co prawda argumentacja, że PDOPrU nie zna kategorii „przychodów częściowo odpłatnych”, a jedynie „przychody nieodpłatne” – lecz nie wydaje się to uzasadnione. Ustawodawca w art. 12 nie zdefiniował bowiem pojęcia „świadczenia nieodpłatne”, ograniczając się do wskazania metod obliczania przychodu z tego tytułu. Nie stoi to więc na przeszkodzie uznania, że świadczenia częściowo odpłatne nie stanowią przychodu w części, w której podatnik nie ponosi kosztu uzyskanego przysporzenia.

Brak ...

więcej