Daily Archives 10/11/2015

Spółki z udziałem zagranicznym

Artykuł 33 ust. 2 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym stanowił, że spółki, które korzystały dotychczas z przysługujących im zwolnień podatkowych na mocy art. 46 ustawy z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298), zachowują to uprawnienie do czasu wyczerpania.

więcej

Moment powstania obowiązku podatkowego

Podatek obliczany jest w stosunku do dochodu osiągniętego w danym 9 roku podatkowym. Decydująca dla obliczenia kwoty należnego podatku jest zatem data osiągnięcia przez podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz data poniesienia przez niego kosztów uzyskania tego przychodu.

więcej