Daily Archives 11/11/2015

Zasady amortyzacji taboru morskiego w budowie

Odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym również dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru.

więcej

Zwolnienia przedmiotowe

– 1. Wolne od podatku są1:

– 1) dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego: zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości,

– 2) (uchyl...

więcej

Darowizna z zastrzeżeniem polecenia

Do końca 2003 r. ustawa nie zawierała regulacji dotyczącej dokumentowania darowizn, które byłyby analogiczne do regulacji zawartych w art. 26 ust. 7 PDOFizU. Praktyka wypracowała więc stanowisko, że dowodem potwierdzającym fakt dokonania darowizny, jest wszystko, co prawo podatkowe dopuszcza jako dowód w postępowaniu. Tak więc zasadne było posiłkowanie się art. 180 § 1 OrdPU, który stanowi, że za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem dokonania darowizny mogą być księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin. Tak więc brak umowy darowizny nie stanowi przeszkody do uznania jej za dokonaną, jeżeli z innych dokumentów lub okoliczności wynika, że miała ona miejsce.

więcej

Ogólne zasady rozliczania zaliczek na podatek cz. II

Zaliczkę na podatek za poszczególne miesiące roku podatkowego, poza pierwszym i ostatnim, oblicza się w sposób następujący: Wyrok NSA z 11.5.2000 r. (III SA 1230/99, LEX 45368): „Skoro zatem zaliczka traci byt prawny z końcem roku podatkowego, to orzekanie o niej po zakończeniu roku podatkowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych pozbawione jest podstaw prawnych”.

więcej