Daily Archives 12/11/2015

Wykaz stawek amortyzacyjnych

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych jest częścią składową ustawy, 2 gdyż stanowi jej załącznik („załącznik nr 1 do ustawy”). Powyższy wykaz zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według „Klasyfikacji” wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

więcej

Amortyzacja podatkowa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PDOPrU, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w taki sposób, który zapewni informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy. Przepisy podatkowe podchodzą do amortyzacji w sposób bardziej sformalizowany niż przepisy rachunkowe. Co prawda, przepisy ustawy podatkowej pozwalają na szybką amortyzację środków trwałych używanych bardziej intensywnie, albo środków poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, jednak możliwość ta jest mocno przez ustawodawcę ograniczona i nie dotyczy wszystkich składników majątkowych.

więcej

Konsekwencje umowy niezgodnej z art. 17b ust. 1

Do umów leasingu, które nie zawierają elementów koniecznych do opo- 1 datkowania ich skutków zgodnie z przepisami Rozdziału 4a PDOPrU, stosuje się zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce oznacza to, że błąd stron w sporządzaniu umowy, np. przy obliczaniu stosunku wielkości opłat leasingowych do warto- ści początkowej przedmiotu leasingu powoduje, że strony nie dysponują uprawnieniem do przeniesienia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy lub zawarcia kolejnej umowy na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bez narażania się na oszacowanie dochodu.

więcej