Daily Archives 13/11/2015

Nielimitowane odliczenia darowizn

Przepisy niektórych innych ustaw wprowadziły możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania pełnych darowizn o szczególnym przeznaczeniu, bez względu na ich wysokość. Jest to formalnie inna konstrukcja prawna niż odliczenie od dochodu, wywołuje jednak te same skutki podatkowe. Wyłączenie dokonywane jest z podstawy opodatkowania obliczonej przy zastosowaniu wszelkich rozliczeń z art. 18. Warto tu zaznaczyć, że korzystanie z tego typu ulgi (czyli faktycznie – wyłączenia z podstawy opodatkowania) jest możliwe przy każdego typu dochodach, a więc także tych opodatkowanych ryczałtowo.

W szc...

więcej

Przepis art. 21 PDOPrU

Przepis art. 21 PDOPrU ma zastosowanie do podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, którego definicję zawiera art. 3 ust. 2 PDOPrU. Zgodnie z tą definicją ograniczonym obowiązkiem podatkowym objęte są podmioty zagraniczne niepo- siadające siedziby lub zarządu na terytorium RP, a uzyskujące w Polsce dochód. Jeżeli podmioty te będą uzyskiwały dochody poza granicami Polski, to uregulowania zawarte w tym przepisie naturalnie nie będą miały zastosowania.

więcej

Status prawny zakładu (oddziału) w świetle art. 28 ust. 1 PDOPrU

Artykuł 28 ust. 1 PDOPrU rozstrzyga w sposób pośredni problem podmiotowości podatkowej zakładu (oddziału) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wskazując, że zakłady (oddziały) osoby prawnej nie są samodzielnymi podatnikami tego podatku. Podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast osoby prawne, które w swojej strukturze organizacyjno-prawnej posiadają wyodrębnione organizacyjnie jednostki, tj. oddziały. W związku z tym dochód (stratę) stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz kwotę podatku należnego ustala się dla podatnika (osoby prawnej), biorąc za podstawę dochód (stratę) wszystkich organizacyjnie wydzielonych jednostek (oddziałów) podatnika, na których z mocy odrębnych przepisów (ustawy o rachunkowości) ciąży obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej. Obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz obowiązek wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek według zasad określonych w art. 25 PDOPrU jak również obowiązek składania rocznych zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym, obciąża wyłącznie podatnika, tj. osobę prawną. Właściwym miejscowo jest urząd skarbowy określony według miejsca siedziby podatnika. W przypadku jednak, gdy siedziba podatnika (osoby prawnej, zakładu głównego) oraz siedziba zakładu (oddziału) znajdują się na obszarach różnych jednostek samorządu terytorialnego, podatnik (osoba prawna, zakład główny) zobowiązany jest załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) również informacje o należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałach w podatku dochodowym, ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

więcej

Podatnik mający ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce cz. II

Zwolnienie dywidend (przez które rozumie się także pozostałe dochody lub przychody z udziału w zyskach osób prawnych) od podatku w Polsce przewidują obecnie dwie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 10 umowy pomiędzy Polską a Malezją, dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Polsce osobie mającej siedzibę w Malezji i podlegające malezyjskiemu podatkowi od dywidend, są zwolnione od podatku w Polsce. Tak więc malezyjska osoba prawna mająca udział w polskiej spółce kapitałowej jest zwolniona od podatku określonego w art. 22 ust. 2 PDOPrU, o ile dywidendy te podlegać będą malezyjskiemu podatkowi od dywidend.

więcej

Leasing a najem i dzierżawa

W razie stwierdzenia, że strony zawarły umowę leasingu, niespełniającą wymogów wskazanych w art. 17f, spowoduje to opodatkowanie stron takiej umowy na zasadach ogólnych. W razie błędnego zastosowania przez strony art. 17f również wystąpią negatywne skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Bezpodstawne rozliczenie podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17f spowoduje konieczność korekty dochodu za poszczególne okresy od początku umowy. Korzystający będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o nienależne odpisy amortyzacyjne, zaś całość rat stanowić będzie dla niego koszt uzyskania przychodów. Finansujący zaś do przychodów zaliczy całość rat, jego kosztami staną się odpisy amortyzacyjne.

więcej