Daily Archives 14/11/2015

Prawo amortyzacji niezarejestrowanych samochodów

Należy jednak zaznaczyć, że w stanie faktycznym, który podlegał ocenie NSA podatnik posiadał dowody czasowe, które dopuszczały pojazd do ruchu. Prawo amortyzacji niezarejestrowanych samochodów przysługiwało 9 więc podatnikowi, który użytkował powyższe samochody dla celów transportu wewnętrznego lub posiadał czasowy dowód rejestracyjny, umożliwiający mu korzystanie z samochodu. W innych przypadkach brak rejestracji samochodu oznaczał jednak brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

więcej

Dochody przywięziennych zakładów pracy

Zatrudnianie więźniów 75 odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z 28.8.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.). Zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy oraz resocjalizację. Miejscem zatrudnienia są tworzone przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy, które mogą prowadzić również działalność gospodarczą.

więcej

Uwzględnienie zobowiązań w cenie nabycia przedsiębiorstwa

W ustawie nie znajdował się również żaden inny przepis, który wyłączałby możliwości zakwalifikowania przejętych zobowiązań do kosztów związanych z zakupem przedsiębiorstwa. Poza tym w analizowanej interpretacji urzędowej Ministra Finansów znajduje się jeszcze jedna, istotna nieścisłość. W piśmie zostało zawarte następujące zdanie: „ Uwzględniając przepis § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, który za wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznaje cenę nabycia, za którą uważa się kwotę należną sprzedającemu (ust. 4 §6), to analogicznie, przy stosowaniu przepisu § 6 ust. 13 rozporządzenia należy przyjąć nie tylko cenę nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wyszczególnioną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ale także zobowiązania przejęte do spłaty przez nabywcę

więcej