Daily Archives 15/11/2015

Majątek nieprodukcyjny

Majątek nieprodukcyjny to majątek niesłużący prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Artykuł 37 ust. 1 PDOPrU wymienia środki trwałe, mogące się znaleźć w tej kategorii, służące działalności socjalnej, kulturalnej, kulturze fizycznej oraz prowadzeniu przedszkoli, szkół, bufetów, stołówek i zakładów opieki zdrowotnej. Majątkiem tym są także takie nieruchomości jak: zakładowe domy i lokale mieszkalne oraz hotele robotnicze.

więcej

Kredyty umorzone w programie restrukturyzacji – kontynuacja

Przedsiębiorcami objętymi programami restrukturyzacyjnymi są, na 1.1.2004 r., przedsiębiorcy podlegający różnym formom restrukturyzacji na podstawie ustaw:

więcej

Warunki umowy uprawniającej do korzystnej sprzedaży

W świetle regulacji art. 17c ukazują się preferencje podatkowe wyni- 4 kające z zawarcia umowy leasingu określonej w art. 17b ust. 1. Strony umowy leasingu, niewypełniającej dyspozycji art. 17b ust. 1, nie są uprawnione do skorzystania z niewątpliwie korzystnej podatkowo regulacji komentowanego artykułu. Zatem przeniesienie własności przedmiotu leasingu w przypadku umowy niespełniającej warunków z art. 17b ust. 1 nie byłoby możliwe po cenie niższej niż cena rynkowa (z zastrzeżeniem art. 17g).

więcej

Amortyzacja degresywna ze współczynnikiem 3,0

Zakres środków trwałych, w stosunku do których podatnicy mogą doko- 3 nywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną ze współczynnikiem nie wyższym niż 3,0 jest taki sam jak w punkcie I. Jednakże, aby móc sko-

więcej

Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 KC uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

więcej

Know-how – czym jest?

Know-how, czyli informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej albo naukowej obejmuje całokształt nieujawnionych informacji technicznych, niezależnie od tego czy podlegaj ą one opatentowaniu czy nie, niezbędnych dla przemysłowego wytwarzania produktu lub stworzenia technologii produkcji. Z uwagi na to, iż informacja taka jest osiągana na podstawie doświadczeń, know-how stanowi to, czego nie można poznać na podstawie samego zbadania produktu i samej znajomości postępu technicznego. W kontrakcie na zakup know-how jedna ze stron zobowiązuje się do udostępnienia drugiej stronie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń nieujawnionych publicznie, w celu wykorzystywania ich na własny rachunek. Udostępniający nie jest zobowiązany do odgrywania jakiejkolwiek roli w trakcie stosowania udostępnionej formuły produkcyjnej ani też nie jest zobowiązany do gwarantowania wyników stosowania takiej formuły.

więcej