Daily Archives 16/11/2015

Dochody organizacji

Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Jednym ze źródeł finansowania organizacji politycznych, społecznych i zawodowych są składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Artykuł 17 ust. 1 pkt 13 PDOPrU zwalnia te dochody z opodatkowania. Zwolnienie to obowiązuje jedynie do 31.12.2004 r. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i co do terminu ich wydatkowania.

więcej

Wysokość czynszu z kolejnej umowy leasingowej

Jak wspomniano, z operacją leasingową związane są czynności prawne, dotyczące przedmiotu leasingu po zakończeniu pierwotnej umowy. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy na warunkach odbiegających od rynkowych. Podatkowe konsekwencje takiej sprzedaży przedstawiono w komentarzu do art. 17c. Przepis art. 17e normuje skutki podatkowe kolejnej z czynności prawnych będących następstwem umowy leasingu, tj. oddania rzeczy lub prawa ponownie w leasing, po zakończeniu pierwotnej umowy.

więcej

Deklaracja i płatność podatku

Podatnik, który spełnia wszystkie niezbędne kryteria i zdecyduje się na skorzystanie ze zwolnienia, jest obowiązany powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnie, składając odpowiednie oświadczenie w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego zwolnieniem. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma obowiązek, według zasad ogólnych, złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu. Podatek należny wykazany w tym zeznaniu płatny jest w równych częściach w terminach płatności podatku należnego za 5 kolejnych lat podatkowych.

więcej

Dochody spółdzielczych związków rewizyjnych

Spółdzielcze związki 34 rewizyjne mogą być utworzone na podstawie ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.). Według art. 240 § 1, spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne i przystępować do takich związków. Liczba założycieli związku rewizyjnego nie może być mniejsza niż dziesięć. Związek rewizyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS i działa na podstawie ww. ustawy oraz statutu. Rejestr związków rewizyjnych prowadzi Krajowa Rada Spółdzielcza. Celem związku rewizyjnego jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej. Do zadań związku rewizyjnego należy:

– 1) ...

więcej

Zwolnienia okresowe

– 1. W okresie od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych:

– 1) dochody podatników z tytułu nieodpłatnego otrzymania od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek, których akcje (udziały) zostały wniesione przez Skarb Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw komunalnych lub zakładów budżetowych, zakładowych domów i lokali mieszkalnych oraz hoteli pracowniczych, a także środków trwałych służących:

– a) działa...

więcej

Podmioty dokonujące przysporzeń majątkowych

Zwolnione od podatku są także dochody podmiotów, które przekazały wyżej opisane środki trwałe składające się na majątek nieprodukcyjny, o ile są to podmioty wymieniane w ust. 1 pkt 1 komentowanego artykułu lub na majątek produkcyjny (bez ograniczeń co do osoby darczyńcy) – w części stanowiącej równowartość tych środków.

Przep...

więcej

Przekazanie składników majątkowych do odpłatnego korzystania

Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie innych umów niż zawarte w oparciu o przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonują podatnicy, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczają te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do „własnych” składników majątku1.

więcej

Konsekwencje podatkowe cesji wierzytelności

Jeżeli spełnione są wszystkie warunki cesji wierzytelności, o których 3 mowa powyżej, ustawodawca przewidział dla finansującego szczególny sposób ustalania dochodu podatkowego z tego tytułu.

więcej