Daily Archives 17/11/2015

Ogólne zasady rozliczania zaliczek na podatek

Deklaracja. Deklarację podatkową dotyczącązaliczek należy składać bez wezwania. Jest nią formularz według wzoru ustalonego przez MF – CIT-2 (bądź CIT-2A albo CIT-2B – w przypadku podatkowych grup kapitałowych) – wypełniony przez osobę reprezentującą podatnika. Przy ustalaniu wzoru deklaracji MF powinien w pełni opierać się na PDOPrU i nie może modyfikować zasad dotyczących obliczania zaliczki, wynikających z przepisów komentowanego artykułu. Takie stanowisko zajął również NSAwwyrokuz 17.2.1994 r. (SA/Kr 2174/93, MoPod 1994/10).

Za pomocą deklara...

więcej

Metoda degresywna

– 1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

– 2...

więcej

Wydatki na inwestycje lub remont

W podobnym tonie wypowiedział się NSA w orzeczeniu z 15.5.1998 r. (I SA/Gd 1458/96, LEX 35951), gdzie zaznaczył, iż: „w sytuacji gdy skarżąca dokonała modernizacji środków trwałych podlegających amortyzacj i i wydatki te zwiększyły bezspornie wartość środków, to winna była wydatki te rozliczyć w formie odpisów amortyzacyjnych. Nie miała natomiast prawa do jednorazowego, bezpośredniego obciążenia kwotą tych wydatków kosztów uzyskania przychodów”.

więcej