Daily Archives 18/11/2015

Zwolnienia przedmiotowe cz. III

– 11) dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami,

– 12)...

więcej

Działalność widowiskowa, rozrywkowa, sportowa

Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 wprowadzony do PDOPrU ustawą z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz. 931), obowiązuje od 1.1.1999 r. Na mocy tego przepisu przyznane zostało prawo do opodatkowania, podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%, przychodu z tytułu opłat za usługi świadczone w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP.

więcej

Stawki indywidualne przy inwestycjach w obcych środkach trwałych

Zgodnie z treścią art. 16j ust. 4 PDOPrU przyjęte do używania inwestycje 7 w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W praktyce trudno byłoby zastosować inne stawki, bo taki środek trwały jak „inwestycja w obcym środku trwałym”, na którą składa się nieraz wiele różnych nakładów, nie został wymieniony w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do PDOPrU (można zastosować stawkę przypisaną dla środka trwałego, w którym inwestycja została wytworzona) -A. Koleśnik, To nie koszt, lecz inwestycja, Rz. 2003/6/26.

więcej

Sprzedaż nieruchomości albo prawa wieczystego

Do 31.12.2003 r. na mocy art. 17 ust. 1 pkt 2 PDOPrU wolne od podatku były „dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska”. Zapis ten nasuwał poważne wątpliwości co do tego czy dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania, w związku z przepisami o prawie ochrony środowiska, są wolne od podatku. Takich wątpliwości nie ma w stosunku do dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania odnoszących się do sytuacji, gdy roszczenie o wykup nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania powstało przed wejściem w życie ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z 27.4.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.

Nr 100, poz...

więcej

Deklaracje i informacje

Artykuł 25 ust. 1 PDOPrU stanowi, że podatnicy są obowiązani m.in. 2 składać miesięczne deklaracje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne. Deklaracje te powinny być składane bez wezwania.

więcej