Daily Archives 19/11/2015

Uproszczony sposób rozliczania zaliczek – kontynuacja

Jeżeli uprawniony podatnik zdecyduje się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek, obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki ryczałtowej. Wybór takiego systemu rozliczeń oznacza decyzję na cały rok podatkowy. Nie ma możliwości zmiany systemu rozliczeń podatkowych w ciągu roku podatkowego. Ponowne wpłaty zaliczek na zasadach ogólnych są możliwe dopiero w kolejnym roku podatkowym i po zawiadomieniu o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W sytuacji gdy podatnik nie złoży w terminie wpłaty pierwszej zaliczki żadnego oświadczenia o sposobie rozliczeń, będzie zobowiązany do stosowania takiego samego systemu jak w poprzednim roku podatkowym.

więcej

Uznanie środka trwałego jako ulepszony

Jak z powyższego wynika, obowiązek zwiększenia wartości początkowej na skutek poniesienia wydatków związanych z jego ulepszeniem wystąpi tylko wówczas, gdy na skutek podjęcia ww. czynności nastąpi wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Wzrost ten mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy wykorzystaniu ulepszonego środka trwałego lub też kosztami jego eksploatacji.

więcej

Nielimitowane odliczenia darowizn – dalszy opis

Z chwilą dokonywania odliczeń podatnik musi dysponować jedynie pokwitowaniem odbioru darowizny, natomiast sprawozdaniem dotyczącym jej przeznaczenia, przedstawianym przez kościelną osobę prawną – najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Zatem po upływie tego okresu organ podatkowy powinien zbadać, czy podatnicy, którzy uprzednio skorzystali z przedmiotowych odliczeń, dysponują stosownym sprawozdaniem. Wprzypadku braku sprawozdania o przeznaczeniu darowizny należy uznać, iż nie została wypełniona dyspozycja zawarta w przepisie danej ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, a tym samym podatnik nie nabył prawa do odliczenia od dochodu darowizny w części przekraczającej limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w takim przypadku będą miały zastosowanie ogólne, powołane wyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące odliczania darowizn, które ograniczają wysokość odliczenia z tego tytułu do wysokości 10% dochodu.

Wpraw...

więcej

Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej cz. II

Definicję działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera art. 2 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest ogólnie produkcja roślinna i zwierzęca. Dochody z produkcji rolniczej nie podlegają przepisom komentowanej ustawy. Wyjątek stanowią działy specjalne produkcji rolnej, określone w art. 2 ust. 3 PDOPrU. Dochody z tego rodzaju działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym, na równi z działalnością gospodarczą.

więcej

Artykuł 22 PDOPrU

Artykuł 22 PDOPrU reguluje opodatkowanie dywidend i innych do- 1 chodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Artykuł ten wyróżnia cztery grupy sytuacji. Pierwsza dotyczy przychodów, które osiąga podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę w Polsce. Druga sytuacja dotyczy ww. przychodów osiąganych przez podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Trzecia sytuacja dotyczy ww. przychodów uzyskiwanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej, natomiast czwarta, wprowadzona do PDOPrU od 1.1.2004 r., odnosi się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, osiąganych przez spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw Unii Europejskiej.

więcej

Pojęcie ulepszenia nie zawiera prac remontowych

Istotą remontu, zgodnie z wyrokiem NSA w Łodzi z 29.4.1999 r. (I SA/Łd 772/97, LEX 37241), jest: „wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej, stanowiącej – zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 1994 r. o rachunkowości – cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Zgodnie z cytowanym przepisem (…) wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej, użytkowej, a w konsekwencji – wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Kolejną istotną cechą remontu, wynikającą z cyt. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia)”.

Zgodnie z wyrokiem NSA ...

więcej