Daily Archives 20/11/2015

Podatnik mający ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 i 3 PDOPrU płatnicy dokonujący wypłat na rzecz podatników niemających w Polsce siedziby ani zarządu (posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) zobowiązani są do pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego ryczałtowego podatku w wysokości 19% kwot wypłacanych dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże PDOPrU stanowi wyraźnie, że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika może wprowadzić odrębne uregulowania w tym zakre- sie. Ponadto, na mocy art. 22 ust. 4 i 5, wprowadzono możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach polskich osób prawnych uzyskiwanych przez spółki posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w jednym z państw Unii Europejskiej, o czym szerzej w dalszej części komentarza do art. 22.

więcej

Wydatki na ulepszenie środków trwałych

Do wydatków na ulepszenie zalicza się również nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3500 zł. W przypadku zatem, gdy wartość takich poszczególnych części nie przekracza powyższej kwoty, wydatki na nie zalicza się każdorazowo, w miesiącu ich poniesienia, do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie powinny również, chociaż można się spotkać z odmienną interpretacją, wchodzić w ogólny limit wydatków (3500 zł) będący wyznacznikiem potraktowania środka trwałego jako ulepszonego. Wniosek ten wynika z porównania znaczenia użytej zarówno w zdaniu pierwszym jak i drugim art. 16g ust. 13 PDOPrU frazy „suma wydatków”. W opinii autorów komentarza „suma wydatków na ulepszenie” (zd. 1) jest tożsama z „sumą wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację” (zd. 2) – z ulepszeniem mamy bowiem do czynienia w przypadku przebudowy, rozbudowy, rekonstmkcji, adaptacji lub modernizacji. W zd. 2 ustawodawca posługuje się zatem zdefiniowaną w zd. 1 „sumą wydatków”, do której to sumy nie wlicza się części składowych i peryferyjnych o cenie jednostkowej niższej niż 3500 zł.

Reasu...

więcej