Daily Archives 21/11/2015

Utrata prawa do zwolnienia z podatku

Jeżeli utrata prawa do zwolnienia nastąpi po terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku objętym zwolnieniem, a przed upływem 5 lat, po jego zakończeniu, podatnik natychmiast zobowiązany jest do zapłaty nie tylko kwoty należnego podatku, ale i odsetek od zaległości za okres od terminu złożenia zeznania.

więcej

Członkowie spółdzielni

W razie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. W takim przypadku, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.

Wynagrodzen...

więcej

Społeczno-zawodowe organizacje rolnicze i partie polityczne

Objęcie zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 6 PDOPrU społeczno-zawodowych organizacji rolniczych było następstwem wydania przez Trybunał Konstytucyjny 16.2.1993 r. orzeczenia w sprawie K 13/92, OTK 1993/1/4, stwierdzającego naruszenie zasady sprawiedliwości przez pominięcie tych podmiotów wśród listy jednostek objętych dotychczasowym zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym. Społeczno-zawodowe organizacje rolników, tj. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, a także związki tych organizacji, mimo spełniania takich samych zadań jak związki zawodowe rolników indywidualnych, nie były objęte przedmiotowym zwolnieniem. Pominięte organizacje pełnią funkcję związku zawodowego rolników i producentów rolnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nieob- jęcie zwolnieniem przedmiotowym społeczno-zawodowych organizacji stanowi przejaw nierównoprawnego potraktowania tych organizacji w stosunku do organizacji związkowych rolników indywidualnych.

więcej