Daily Archives 22/11/2015

Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dochody z działalności pozarolniczej. Przychody z działalności rolni- 43 czej, z wyłączeniem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W określonych przypadkach podatnicy, osiągający równocześnie dochody z działalności rolniczej i pozarolniczej, mogą uzyskać zwolnienie z opodatkowania dochodu z działalności pozarolniczej. Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU, muszą być spełnione następujące warunki:

więcej

Przepisy uchylone

Do 31.12.1998 r. art. 21 ust. 2 stanowił, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do środków transportu bezpośrednio używanych przez płatnika do świadczenia usług transportowych. Zakaz ten nie dotyczył samochodów osobowych. Artykuł 2 ust. 8 ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931) uregulował zasady opodatkowania powyższych przychodów, uzyskanych na podstawie umów zawartych przed zmianą ustawy. Zgodnie ze zmianami, art. 21 ust. 2 PDOPrU, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1998 r., zachował nadal moc obowiązującą w odniesieniu do przychodów wynikających z umów zawartych przed 1.1.1999 r.

więcej

Przesłanki zastosowania przepisu – dalszy opis

Podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP, tj. oso- 3 by prawne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie będą opodatkowani w Polsce według zasad zawartych w art. 20 PDOPrU. Ta kategoria podatników będzie bowiem opodatkowana w Polsce tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski, przy czym do opodatkowania tych dochodów w Polsce będą miały zastosowanie zarówno ogólne zasady opodatkowania jak i przepisy właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

więcej

Stawka podatkowa i ich ewolucja

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest stawką liniową. Niezależnie od wysokości dochodu, czy też bardziej precyzyjnie – podstawy opodatkowania, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych odprowadza na rzecz budżetu stałą, procentowo określoną, część wypracowanego przez siebie dochodu.

Stawk...

więcej