Daily Archives 23/11/2015

Wynik finansowy a podatkowy

Wynik finansowy brutto ustalony zgodnie z przepisami RachU najeżę- 11 ściej różni się od dochodu brutto ustalonego dla celów podatkowych w oparciu o PDOPrU. Różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym, wynikają z faktu odmiennego traktowania przez te ustawy momentu osiągnięcia przychodów i poniesienia kosztów. W celu przejścia z wyniku bilansowego na wynik podatkowy, tj. ustalenia podstawy opodatkowania, należy od zysku brutto odjąć przychody nieuwzględniane dla potrzeb podatku dochodowego, dodać natomiast koszty bilansowe, które nie są kosztami podatkowymi, i odwrotnie.

więcej