Daily Archives 24/11/2015

Płatnicy zryczałtowanego podatku cz. II

Zgodnie z definicją zawartą w OrdPU płatnik zobowiązany jest prawidłowo obliczyć podatek, pobrać go i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego we właściwym terminie. Płatnik zobowiązany jest także do sporządzania i przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji oraz sporządzania i przekazywania podatnikowi informacji dotyczących dokonanych wypłat i pobranych podatków.

więcej

Obowiązki podatnika wynikające z art. 28 ust. 1 PDOPrU cz. II

Liczbę osób zatrudnionych w wyodrębnionym organizacyjnie zakładzie (oddziale) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej ustala się, biorąc za podstawę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w przepisach szczególnych.

więcej

Artykuł 22 PDOPrU – dalszy opis

Szerzej problematyka dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych omówiona została w komentarzu do art. 10 PDOPrU. W kwestii przedmiotu opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, o którym mowa w art. 22, a którym musi być przychód (dochód) faktycznie uzyskany przez podatnika, wypowiedział się NSA w wyroku z 29.8.1995 r. (SA/Łd 2824/94, MoPod 1996/5/148), w którym stwierdził m.in.:

więcej

Działalność gospodarcza fundacji

Działalność gospodarcza fundacji powinna być wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej. Wiąże się z tym wyodrębnienie w ramach majątku fundacji środków majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli zamysłem fundatora jest prowadzenie działalności gospodarczej od samego początku, powinien w akcie założycielskim wyposażyć fundację w dodatkowe środki przeznaczone tylko na tę działalność. Wyraźne oddzielenie, w ramach funduszu założycielskiego, środków przeznaczonych na działalność podstawową fundacji i na działalność gospodarczą powinno nastąpić zarówno w akcie notarialnym ustanowienia fundacji, jak i w postanowieniach statutu. Wartość środków majątkowych fundacji, przeznaczona na działalność gospodarczą, nie może być mniejsza niż 1000 zł. Fundacje nie mogą prowadzić działalności w zakresie:

więcej

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania oznacza faktyczną kwotę, od której obliczany 1 jest podatek. Defacto podstawą opodatkowania jest dochód ustalony zgodnie z art. 7 PDOPrU (a w przypadku podatkowych grup kapitałowych – zgodnie z art. 7a), po ewentualnym pomniejszeniu go o przewidziane w art. 18 PDOPrU odliczenia.

Sposó...

więcej

Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON cz. II

Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy środków uzyskanych 61 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w szczególności:

więcej

Rozliczanie zaliczek przez podatnika z działalności rolniczej

W przypadku podatnika, który za rok podatkowy przyjął rok kalendarzowy zaliczka za wrzesień będzie równowartością podatku należnego od dochodu osiągniętego w okresie od stycznia do września. Kolejne dwie zaliczki będą kalkulowane jako różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a zaliczką należną za wrzesień (CIT-2 za październik) oraz sumą zaliczek należnych za wrzesień i październik (CIT-2 za listopad). Ostatnia zaliczka będzie wpłacona w terminie złożenia deklaracji za listopad (do 20 grudnia) w wysokości zaliczki listopadowej.

więcej