Monthly Archives Listopad 2015

Przesłanki zastosowania przepisu – dalszy opis

Podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP, tj. oso- 3 by prawne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie będą opodatkowani w Polsce według zasad zawartych w art. 20 PDOPrU. Ta kategoria podatników będzie bowiem opodatkowana w Polsce tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski, przy czym do opodatkowania tych dochodów w Polsce będą miały zastosowanie zarówno ogólne zasady opodatkowania jak i przepisy właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

więcej

Stawka podatkowa i ich ewolucja

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest stawką liniową. Niezależnie od wysokości dochodu, czy też bardziej precyzyjnie – podstawy opodatkowania, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych odprowadza na rzecz budżetu stałą, procentowo określoną, część wypracowanego przez siebie dochodu.

Stawk...

więcej

Utrata prawa do zwolnienia z podatku

Jeżeli utrata prawa do zwolnienia nastąpi po terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku objętym zwolnieniem, a przed upływem 5 lat, po jego zakończeniu, podatnik natychmiast zobowiązany jest do zapłaty nie tylko kwoty należnego podatku, ale i odsetek od zaległości za okres od terminu złożenia zeznania.

więcej

Członkowie spółdzielni

W razie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. W takim przypadku, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.

Wynagrodzen...

więcej

Społeczno-zawodowe organizacje rolnicze i partie polityczne

Objęcie zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 6 PDOPrU społeczno-zawodowych organizacji rolniczych było następstwem wydania przez Trybunał Konstytucyjny 16.2.1993 r. orzeczenia w sprawie K 13/92, OTK 1993/1/4, stwierdzającego naruszenie zasady sprawiedliwości przez pominięcie tych podmiotów wśród listy jednostek objętych dotychczasowym zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym. Społeczno-zawodowe organizacje rolników, tj. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, a także związki tych organizacji, mimo spełniania takich samych zadań jak związki zawodowe rolników indywidualnych, nie były objęte przedmiotowym zwolnieniem. Pominięte organizacje pełnią funkcję związku zawodowego rolników i producentów rolnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nieob- jęcie zwolnieniem przedmiotowym społeczno-zawodowych organizacji stanowi przejaw nierównoprawnego potraktowania tych organizacji w stosunku do organizacji związkowych rolników indywidualnych.

więcej

Podatnik mający ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 i 3 PDOPrU płatnicy dokonujący wypłat na rzecz podatników niemających w Polsce siedziby ani zarządu (posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) zobowiązani są do pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego ryczałtowego podatku w wysokości 19% kwot wypłacanych dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże PDOPrU stanowi wyraźnie, że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika może wprowadzić odrębne uregulowania w tym zakre- sie. Ponadto, na mocy art. 22 ust. 4 i 5, wprowadzono możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach polskich osób prawnych uzyskiwanych przez spółki posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w jednym z państw Unii Europejskiej, o czym szerzej w dalszej części komentarza do art. 22.

więcej

Wydatki na ulepszenie środków trwałych

Do wydatków na ulepszenie zalicza się również nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3500 zł. W przypadku zatem, gdy wartość takich poszczególnych części nie przekracza powyższej kwoty, wydatki na nie zalicza się każdorazowo, w miesiącu ich poniesienia, do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie powinny również, chociaż można się spotkać z odmienną interpretacją, wchodzić w ogólny limit wydatków (3500 zł) będący wyznacznikiem potraktowania środka trwałego jako ulepszonego. Wniosek ten wynika z porównania znaczenia użytej zarówno w zdaniu pierwszym jak i drugim art. 16g ust. 13 PDOPrU frazy „suma wydatków”. W opinii autorów komentarza „suma wydatków na ulepszenie” (zd. 1) jest tożsama z „sumą wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację” (zd. 2) – z ulepszeniem mamy bowiem do czynienia w przypadku przebudowy, rozbudowy, rekonstmkcji, adaptacji lub modernizacji. W zd. 2 ustawodawca posługuje się zatem zdefiniowaną w zd. 1 „sumą wydatków”, do której to sumy nie wlicza się części składowych i peryferyjnych o cenie jednostkowej niższej niż 3500 zł.

Reasu...

więcej

Uproszczony sposób rozliczania zaliczek – kontynuacja

Jeżeli uprawniony podatnik zdecyduje się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek, obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki ryczałtowej. Wybór takiego systemu rozliczeń oznacza decyzję na cały rok podatkowy. Nie ma możliwości zmiany systemu rozliczeń podatkowych w ciągu roku podatkowego. Ponowne wpłaty zaliczek na zasadach ogólnych są możliwe dopiero w kolejnym roku podatkowym i po zawiadomieniu o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W sytuacji gdy podatnik nie złoży w terminie wpłaty pierwszej zaliczki żadnego oświadczenia o sposobie rozliczeń, będzie zobowiązany do stosowania takiego samego systemu jak w poprzednim roku podatkowym.

więcej

Uznanie środka trwałego jako ulepszony

Jak z powyższego wynika, obowiązek zwiększenia wartości początkowej na skutek poniesienia wydatków związanych z jego ulepszeniem wystąpi tylko wówczas, gdy na skutek podjęcia ww. czynności nastąpi wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Wzrost ten mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy wykorzystaniu ulepszonego środka trwałego lub też kosztami jego eksploatacji.

więcej

Nielimitowane odliczenia darowizn – dalszy opis

Z chwilą dokonywania odliczeń podatnik musi dysponować jedynie pokwitowaniem odbioru darowizny, natomiast sprawozdaniem dotyczącym jej przeznaczenia, przedstawianym przez kościelną osobę prawną – najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Zatem po upływie tego okresu organ podatkowy powinien zbadać, czy podatnicy, którzy uprzednio skorzystali z przedmiotowych odliczeń, dysponują stosownym sprawozdaniem. Wprzypadku braku sprawozdania o przeznaczeniu darowizny należy uznać, iż nie została wypełniona dyspozycja zawarta w przepisie danej ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, a tym samym podatnik nie nabył prawa do odliczenia od dochodu darowizny w części przekraczającej limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w takim przypadku będą miały zastosowanie ogólne, powołane wyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące odliczania darowizn, które ograniczają wysokość odliczenia z tego tytułu do wysokości 10% dochodu.

Wpraw...

więcej