Monthly Archives Listopad 2015

Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej cz. II

Definicję działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera art. 2 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest ogólnie produkcja roślinna i zwierzęca. Dochody z produkcji rolniczej nie podlegają przepisom komentowanej ustawy. Wyjątek stanowią działy specjalne produkcji rolnej, określone w art. 2 ust. 3 PDOPrU. Dochody z tego rodzaju działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym, na równi z działalnością gospodarczą.

więcej

Artykuł 22 PDOPrU

Artykuł 22 PDOPrU reguluje opodatkowanie dywidend i innych do- 1 chodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Artykuł ten wyróżnia cztery grupy sytuacji. Pierwsza dotyczy przychodów, które osiąga podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę w Polsce. Druga sytuacja dotyczy ww. przychodów osiąganych przez podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Trzecia sytuacja dotyczy ww. przychodów uzyskiwanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej, natomiast czwarta, wprowadzona do PDOPrU od 1.1.2004 r., odnosi się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, osiąganych przez spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw Unii Europejskiej.

więcej

Pojęcie ulepszenia nie zawiera prac remontowych

Istotą remontu, zgodnie z wyrokiem NSA w Łodzi z 29.4.1999 r. (I SA/Łd 772/97, LEX 37241), jest: „wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej, stanowiącej – zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 1994 r. o rachunkowości – cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Zgodnie z cytowanym przepisem (…) wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej, użytkowej, a w konsekwencji – wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Kolejną istotną cechą remontu, wynikającą z cyt. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia)”.

Zgodnie z wyrokiem NSA ...

więcej

Zwolnienia przedmiotowe cz. III

– 11) dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami,

– 12)...

więcej

Działalność widowiskowa, rozrywkowa, sportowa

Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 wprowadzony do PDOPrU ustawą z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz. 931), obowiązuje od 1.1.1999 r. Na mocy tego przepisu przyznane zostało prawo do opodatkowania, podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%, przychodu z tytułu opłat za usługi świadczone w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP.

więcej

Stawki indywidualne przy inwestycjach w obcych środkach trwałych

Zgodnie z treścią art. 16j ust. 4 PDOPrU przyjęte do używania inwestycje 7 w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W praktyce trudno byłoby zastosować inne stawki, bo taki środek trwały jak „inwestycja w obcym środku trwałym”, na którą składa się nieraz wiele różnych nakładów, nie został wymieniony w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do PDOPrU (można zastosować stawkę przypisaną dla środka trwałego, w którym inwestycja została wytworzona) -A. Koleśnik, To nie koszt, lecz inwestycja, Rz. 2003/6/26.

więcej

Sprzedaż nieruchomości albo prawa wieczystego

Do 31.12.2003 r. na mocy art. 17 ust. 1 pkt 2 PDOPrU wolne od podatku były „dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska”. Zapis ten nasuwał poważne wątpliwości co do tego czy dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania, w związku z przepisami o prawie ochrony środowiska, są wolne od podatku. Takich wątpliwości nie ma w stosunku do dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania odnoszących się do sytuacji, gdy roszczenie o wykup nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania powstało przed wejściem w życie ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z 27.4.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.

Nr 100, poz...

więcej

Deklaracje i informacje

Artykuł 25 ust. 1 PDOPrU stanowi, że podatnicy są obowiązani m.in. 2 składać miesięczne deklaracje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne. Deklaracje te powinny być składane bez wezwania.

więcej

Ogólne zasady rozliczania zaliczek na podatek

Deklaracja. Deklarację podatkową dotyczącązaliczek należy składać bez wezwania. Jest nią formularz według wzoru ustalonego przez MF – CIT-2 (bądź CIT-2A albo CIT-2B – w przypadku podatkowych grup kapitałowych) – wypełniony przez osobę reprezentującą podatnika. Przy ustalaniu wzoru deklaracji MF powinien w pełni opierać się na PDOPrU i nie może modyfikować zasad dotyczących obliczania zaliczki, wynikających z przepisów komentowanego artykułu. Takie stanowisko zajął również NSAwwyrokuz 17.2.1994 r. (SA/Kr 2174/93, MoPod 1994/10).

Za pomocą deklara...

więcej

Metoda degresywna

– 1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

– 2...

więcej