Monthly Archives Grudzień 2015

Dochody wspólnot mieszkaniowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m PDOPrU, zwolnieniu z opodatkowania podlegają dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z przepisami ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

więcej

Zasady dokonywania zaokrągleń

Artykuł 63 § 1 OrdPU stanowi, że, co do zasady, podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych – do pełnych dziesiątek groszy.

Szcze...

więcej

Przepis art. 20 PDOPrU

Komentowany przepis dotyczy podmiotów objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od tego gdzie te dochody zostały osiągnięte. Uwagi dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 ust. 1 PDOPrU.

więcej

Związki jednostek samorządu terytorialnego

Wolne od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g PDOPrU, są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego w części przeznaczonej dla tych jednostek. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty, województwa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy związków międzygminnych oraz związków powiatów.

więcej

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw. Na podstawie art. 52 ustawy z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.), Minister Finansów ma prawo przekazać, w imieniu Skarbu Państwa, bankom państwowym oraz bankom, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu na podstawie odrębnego upoważnienia lub środki pieniężne dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków.

więcej

Definicja (zakładu) oddziału w PDOPrU i VATU

Zarówno przepisy PDOPrU jak i VATU nie zawierają autonomicznej definicji pojęcia oddziału. W tym zakresie ustawodawca odwołuje się do przepisów ustawy o rachunkowości. Z art. 9 w zw. z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 28 PDOPrU oraz z art. 5 ust. 2 VATU wynika, że podstawą kwalifikacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jako oddziału osoby prawnej jest jej organizacyjne wyodrębnienie oraz samodzielne prowadzenie przez tę jednostkę ewidencji rachunkowej, stanowiącej podstawę dla ustalenia dochodu/straty i kwoty należnego podatku, jak również sporządzanie przez tę jednostkę odrębnych sprawozdań finansowych. Odwołanie się w ustawach podatkowych do pojęcia oddziału w rozumieniu RachU zapewnia jednolitą wykładnię tego pojęcia dla celów podatkowych. W zakresie ustalenia samodzielności podatkowej oddziału, tj. zdolności bycia podatnikiem danego podatku, ustawy te zawierają odmienne uregulowania. Artykuł 5 ust. 2 VATU stanowi o tym, że za zgodą urzędu skarbowego podatnikami VAT mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2 VATU, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans. Dla potrzeb tej kategorii podatników VATU podaje także własną definicję sprzedaży jako odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans. Należy jednak pokreślić, że podmiotowość podatkowa oddziału (zakładu) w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter wyjątkowy.

więcej

Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach podatkowych

Zgodnie 11 z art. 16k ust. 6 PDOPrU, po skorzystaniu przez podatnika z preferencyjnego odpisu amortyzacyjnego, w następnym roku podatkowym podatnik uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu bądź metody degresywnej, zgodnie z art. 16k ust. 1, bądź liniowej, zgodnie z art. 16i PDOPrU.

więcej

Przebudowa obiektu budowlanego i jego akceptacja

Przez przebudowę obiektu budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym ro- bót budowlanych wprowadzających istotne zmiany wykraczające poza remont tego obiektu, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do stanu odpowiadającego zmiennym potrzebom funkcjonowania, użytkowym lub warunkom technicznym.

więcej

Opodatkowanie leasingu gruntu i jego dalsze użytkowanie

Strony umowy, zamierzające dokonać leasingu gruntów, mają do wybo ru: albo zawrzeć umowę dzierżawy z konsekwencjami, określonymi w art. 14 ust. 3 w razie sprzedaży gruntu poniżej ceny rynkowej, lub zawrzeć umowę leasingu, na podstawie której (na podstawie art. 17i) do kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz odpowiednio do przychodów finansującego nie będzie się zaliczać rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości przedmiotu leasingu.

więcej

Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 PDOPrU wolne od podatku są dochody narodowych funduszy inwestycyjnych pochodzące z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium RP.

więcej