Daily Archives 01/12/2015

Odsetki

W doktrynie prawa odsetki traktowane sąjako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, które jest obliczane według określonej stopy procentowej ustalanej w stosunku do wysokości kwoty, od której jest pobierane i w zależności od czasu korzystania z tej kwoty. Odsetki mają charakter świadczenia ubocznego względem świadczenia głównego, stanowiącego właściwy przedmiot zobowiązania między stronami. Prawo do pobierania odsetek wynikać musi z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu.

więcej