Daily Archives 02/12/2015

Środki trwałe w najmie, dzierżawie lub leasingu „operacyjnym”

W przypadku najmu, dzierżawy lub leasingu „operacyjnego” środek trwały lub wartość niematerialna i prawna jest zaliczany do składników majątku odpowiednio wynajmującego, wydzierżawiającego lub leasingodaw- cy (finansującego). W takim przypadku również wynajmujący, wydzierżawiający, leasingodawca jest upoważniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

więcej

Zakres podmiotowy i przedmiotowy art. 28 PDOPrU

Komentowany art. 28 PDOPrU porusza dwa ważne problemy. Po pierwsze, przepis ten rozstrzyga w sposób pośredni kwestię podmiotowości podatkowej organizacyjnie wyodrębnionych zakładów (oddziałów) osób prawnych. Po drugie, nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) i płatników tego podatku w podatkowych grupach kapitałowych, obowiązek przedkładania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, na podstawie których dokonuje on rozliczenia należnych odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Skomentowanie zarówno pierwszego jak i drugiego zagadnienia wymaga odwołania się do przepisów innych ustaw, rozstrzygając bowiem zagadnienie podmiotowości podatkowej zakładu (oddziału) osoby prawnej, ustawa nie definiuje tego pojęcia. Również w przypadku analizy nałożonego na podatników obowiązku przedkładania urzędowi skarbowemu stosownych informacji konieczne jest uwzględnienie przepisów wykonawczych, które precyzują treść tego obowiązku oraz zasady i tryb jego wykonania.

więcej

Świadczenia określone w art. 21 ust. 1 pkt 2a

Ustawa z 27.7.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 11 prawnych poszerzyła katalog przychodów osiąganych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym opodatkowanych w Polsce w sposób zryczałtowany. Od 1.1.2003 r., zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU, podatkiem w wysokości 20% przychodów są opodatkowane, oprócz przychodów dotychczas nim obciążonych, również przychody osiągnięte na terytorium Polski z tytułu świadczeń o charakterze niematerialnym, w szczególności z tytułu świadczeń doradczych, badania rynku, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń. Z dniem 1.1.2004 r. powyższy przepis uległ zmianie. Ustawodawca, rezygnując z niezdefiniowanego w przepisach i budzącego liczne wątpliwości interpretacyjne pojęcia „świadczenia niematerialne”, dokonał wyspecyfikowania świadczeń (usług) podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym. Pomimo dokonania takiej specyfikacji katalog przedmiotowych świadczeń, ze względu na zawarcie w nim „świadczeń o podobnym charakterze” pozostał otwarty, w związku z czym wciąż może wzbudzać wątpliwości.

więcej

Dochody kościelnych osób prawnych i spółek przez nie tworzonych

Kościół lub inny związek wyznaniowy uzyskuje osobowość prawną, zgodnie z art. 34 ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 ze zm.), z chwilą wpisu do rejestru

więcej