Daily Archives 03/12/2015

Deklaracja podatkowa

Dochód uzyskany w wyniku przejęcia majątku spółki przejmowanej lub dzielonej należy zgłosić do urzędu skarbowego nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał, czyli w terminie zapłaty ryczałtowego podatku. Zgłoszenia należy dokonać bez wezwania, na druku właściwej deklaracji (CIT-6A). Wzór takiej deklaracji – określa rozp. MF z 17.12.2002 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1917 ze zm.).

W prz...

więcej

Podatek od dywidend

– 1. Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

– 2...

więcej

Administrowanie nieruchomościami

Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zwolnione są dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców do- mów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych1.

Omawi...

więcej

Obowiązki podatnika wynikające z art. 28 ust. 1 PDOPrU

Obowiązkiem podatnika, posiadającego wyodrębnione organizacyjnie 10 zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla siedziby podatnika, jest przedłożenie informacji o wysokości udziałów w podatku dochodowym, należnych jednostkom samorządu terytorialnego, przy składaniu deklaracji (a w przypadku podatników rozliczających się w sposób uproszczony – także w terminie wpłaty zaliczki) za pierwszy miesiąc roku podatkowego oraz zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty), a także z każdą deklaracją (lub w terminie wpłaty zaliczki) dotyczącej miesiąca, w którym nastąpiły zmiany stanu zatrudnienia. Informacja ta, zgodnie z § 4 rozp. MF z 23.12.2003 r., powinna zawierać:

– 1) ...

więcej