Daily Archives 04/12/2015

Zwolnienia przedmiotowe cz. IV

– 27) (uchylono)

– 28) część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji,

– 29) docho...

więcej

Rodzaje wydatków inwestycyjnych odliczone od podstawy opodatkowania

W przepisach przejściowych ustawy z 20.11.1999 r. przewidziano również możliwość dokonywania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych odliczeń wydatków inwestycyjnych ponoszonych do końca 2002 r. na zasadzie kontynuacji inwestycji rozpoczętej przed dniem

więcej

Członkowie spółdzielni – dalszy opis

Członkami spółdzielni mogą być również inne osoby mające kwalifikacje przydatne do pracy w spółdzielni. Oprócz członków spółdzielnia może zatrudniać także ich domowników. Spółdzielnia poza członkami i domownikami, może zatrudniać, stosownie do swoich potrzeb, również inne osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

więcej

Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Z 5.9.2002 r. weszły w życie zmiany do art. 16k PDOPrU, wprowadzone ustawąz 27.7.2002 r. o zmianie PDOPrU. Zmiany te, polegające na dodaniu do komentowanego artykułu ust. 4-6, wprowadziły nowe, preferencyjne zasady amortyzacji odnoszące się do „fabrycznie nowych środków trwałych”. Zasady te uprawniają podatnika do dokonania odpisów amortyzacyjnych od „fabrycznie nowych środków trwałych” w pierwszym roku podatkowym, w którym wprowadzono je do ewidencji, w wysokości 30% wartości początkowej danego środka trwałego. Odpis taki może być dokonany jednorazowo, nie wcześniej jednak niż w miesiącu, w którym wprowadzono ten środek do ewidencji bądź według zasad określonych w art. 16h ust. 4 PDOPrU, tj. w równych ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku, przy czym, z uwagi na fakt, że art. 16h ust. 4 PDOPrU wszedł w życie 1.1.2003 r., w okresie pomiędzy 5.9.2002 r. a 1.1.2003 r. dokonanie odpisu w ratach kwartalnych nie wchodzi w rachubę. Z ustawowego sformułowania, zgodnie z którym odpisu dokonuje się jednorazowo „nie wcześniej jednak niż miesiąc, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji”, wynika, że takiego jednorazowego odpisu można dokonać już w miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji – widoczne jest tu zatem wyraźne odstępstwo od zasady ogólnej, zgodnie z którą odpisy amortyzacyjne dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy został wprowadzony do ewidencji. Wybór odpisu jednorazowego oznacza zatem, że podatnik, który nabył środek trwały, a następnie, przykładowo w miesiącu maju, wprowadził go do ewidencji, może dokonać takiego odpisu w dowolnym, wybranym przez niego miesiącu, począwszy od maja do grudnia (przy założeniu, że jego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku, gdy podatnik chciałby rozłożyć przedmiotowy odpis w czasie, poprzez dokonywanie go w równych ratach miesięcznych lub kwartalnych, całość przypadającej na ten pierwszy rok podatkowy kwoty do odpisu powinna być równomiernie rozłożona na poszczególne miesiące lub kwartały. Rozpoczęcie odpisów miesięcznych lub kwartalnych następuje zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 16h ust. 1 pkt 1 PDOPrU.

więcej

Komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wolne od podatku są dochody komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe gminy stanowią lokale mieszkalne będące własnością gminy, komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, a także lokale mieszkalne pozostające w samoistnym posiadaniu wyżej wymienionych podmiotów.

więcej