Daily Archives 05/12/2015

Odpisy od obcych środków

– 1. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzględnieniem art. 16i i 16m, ustala się w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

– 2...

więcej

Darowizna

Darowizna jest pojęciem wywodzącym się z prawa cywilnego (art. 888-902 KC). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje i nie oczekuje w przyszłości od obdarowanego żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Darowizna jest więc odrębnym zdarzeniem i nie jest powiązana z innymi przejawami aktywności gospodarczej podatnika.

więcej

Strefy zadań publicznych

Uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego następuje z chwilą wpisania informacji o spełnieniu powyższych wymagań do Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

Prawa do wzorów zdobniczych i prawa do znaków towarowych

Na mocy PWPU straciło moc m.in. rozp. RM z 29.1.1963 r. w sprawie 20 ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45), które zawierało definicję wzoru zdobniczego. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wzorem zdobniczym była nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie, nadająca przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczona do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzająca do celów estetycznych. Prawo własności przemysłowej nie zawiera pojęcia wzorów zdobniczych. Jedynie w przepisach przejściowych ustalone zostało, że zgłoszenia wzorów zdobniczych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1.1.2002 r. i nierozpatrzone do tego czasu, uważa się za zgłoszenie wzorów przemysłowych.

więcej