Daily Archives 06/12/2015

Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych

Dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie umów międzynarodowych. Podatnikami, do których zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 3 PDOPrU, są osoby prawne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Tak więc przepis ten nie będzie miał zastosowania wobec podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy, czyli podatników którzy nie mają na terytorium RP ani siedziby ani zarządu. Szersze wyjaśnienia na temat nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 PDOPrU. Aby podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, mogli skorzystać z omawianego zwolnienia muszą jednocześnie zostać spełnione następujące warunki:

więcej

Wytworzone we własnym zakresie wartości niematerialne i prawne

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych warto- 1 ści niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji.

więcej

Uproszczony sposób rozliczania zaliczek

Dla podatników kontynuujących działalność obowiązuje od 2003 r. znacznie uproszczona forma wpłat zaliczek miesięcznych, połączona ze zniesieniem obowiązku składania deklaracji miesięcznych. Ma to na celu zmniejszenie ilości deklaracji składanych przez przedsiębiorców. Różnice pomiędzy rozliczaniem zaliczek na zasadach ogólnych a sposobem określonym w ust. 6 komentowanego artykułu są następujące:

więcej

Pozostałe płatności, niezaliczane do sumy opłat

Przepis art. 17j ust. 2 pkt 1 i 2 wskazuje, które z płatności korzystającego 4 na rzecz finansującego, oprócz kaucji leasingowej, nie zaliczają się do sumy opłat, o której mówi ust. 1 tego przepisu. Pojęcia te są stosunkowo niedookreślone („świadczenia dodatkowe”), co umożliwia stronom umowy leasingu swobodę, w zaliczaniu bądź wyłączaniu z sumy opłat konkretnych płatności. Podobnie w przypadku podatków bądź kosztów ubezpieczenia zaliczenie (poprzez brak przeciwnego zastrzeżenia) może pomóc stronom leasingu w osiągnięciu wymaganego przez przepisy stosunku wielkości opłat leasingowych do wartości początkowej przedmiotu leasingu (wydatków na nabycie gruntu). Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat:

więcej