Daily Archives 07/12/2015

Uznanie środka trwałego jako ulepszony – kontynuacja

W przypadku, gdy podatnik poniósł koszty na ulepszenie środka trwałego nieprzekraczające w roku podatkowym 3500 zł koszty takie zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to jednak, że jeśli, przykładowo na początku roku, podatnik wydatkuje na ulepszenia środka trwałego kwotę niższą niż 3500 zł, bezpośrednie zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodów kreuje ryzyko dokonania stosownej korekty kosztów w sytuacji, gdy w dalszej części roku podatnik dokona kolejnych ulepszeń tego środka, przez co suma kosztów dotyczących ulepszenia przekroczy w roku podatkowym 3500 zł.

więcej

Rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym

Stawka 19% ma zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych 8 od 1.1.2004 r., jeżeli rokiem podatkowym podatnikajest rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy rok podatkowy wybrany przez podatnika nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zmiany stawek następują od początku roku podatkowego, który zaczyna się w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje nowa stawka, oznacza to, że stawką 19% będą opodatkowane dochody uzyskane od początku przyjętego przez podatnika roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31.12.2003 r. Do dochodów osiągniętych w trakcie całego roku podatkowego wybranego przez podatnika ma zawsze zastosowanie tylko jedna stawka, obowiązująca w pierwszym dniu tego roku podatkowego. Zasadą jest bowiem, że w ciągu roku podatkowego stawka podatkowa nie może ulegać zmianom. Wprowadzenie niższej stawki jest więc w takim przypadku zawsze opóźnione o okres przesunięcia rozpoczęcia roku podatkowego, wybranego przez podatnika, w stosunku do początku roku kalendarzowego.

więcej

Przepisy art. 16

Przepisy art. 16 regulują zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku:

– a) leasingu prywatyzacyjnego,

– b) ...

więcej

Dotacje, subwencje, dopłaty cz. III

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzy- 58 manę na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – art. 17 ust. 1 pkt 21 PDOPrU. Wolne od podatku dochodowego są środki otrzymane przez podatnika nieodpłatnie na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonywanie od tych składników majątkowych odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z określonymi przepisami, czyli od 1.1.2001 r., zgodnie z przepisami art. 16a-16m PDOPrU.

W sta...

więcej

Amortyzacja taboru morskiego

– 1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

– 2...

więcej