Daily Archives 08/12/2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uchyliła przepisy 1 dotyczące ulg i zwolnień od podatku, przysługujących do dnia wejścia jej w życie, na mocy innych szczególnych ustaw. Tak więc od 1.1.1992 r. przestały obowiązywać wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe (okresowe i bezterminowe, warunkowe i bezwarunkowe, działające z mocy prawa i uznaniowe itp.), które wynikały z treści innych przepisów. Intencjąusta- wodawcy było pełne ujęcie wszelkich ulg i zwolnień w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem wychodząc z tego założenia, uchylono generalnie wszystkie inne „podatkowe” zapisy w ustawach szczególnych, niemniej jednak z wyłączeniem kilku ustaw.

więcej

Odpowiedzialność płatnika i podatnika

Płatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty należności wypłacanej podatnikowi z tytułów określonych w art. 21 i 22 o wysokość pobranego podatku ryczałtowego. Jeżeli płatnik nie dokona potrącenia z wypłacanej należności, kwotę podatku będzie zmuszony uiścić z własnych środków.

więcej

Indywidualne stawki amortyzacyjne

– 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 161, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

– 1) ...

więcej

Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej cz. II

W praktyce pojawiają się problemy z kwalifikacją form działalności kościelnych osób prawnych: czy taką działalność należy potraktować jako działalność gospodarczą, czy też statutową działalność niegospodarczą.

więcej