Daily Archives 09/12/2015

Środki trwale ulepszone

Środki trwałe, inne niż budynki (lokale) i budowle, uznaj e się za ulepszo ne, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej ustalonej zgodnie z przepisami art. 16g PDOPrU.

więcej

Warunki dokonania odliczenia

Podatnik może odliczyć od swojego podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 PDOPrU, tylko ten podatek, który dotyczy dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych należnych mu od spółki, której jest wspólnikiem albo akcjonariuszem. Podatnik nie może odliczyć od swojego podatku, zryczałtowanego podatku uiszczonego od dywidend wypłaconych innym udziałowcom albo akcjonariuszom.

więcej