Daily Archives 10/12/2015

Opodatkowanie stron umowy leasingu

– Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

– 1) umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty,

– 2) podstawowym ...

więcej

Zwolnienia okresowe – kontynuacja

Omawiany przepis wprowadza czasowe zwolnienia od podatku niektó- 1 rych typów dochodów. Zwolnienia te obejmują dochody będące przysporzeniem majątkowym, w postaci środków trwałych, uzyskanym nieodpłat nie. Zwolniona od podatku jest jednak tylko ta część dochodu, która odpowiada wartości netto środków trwałych podatnika, wynikającej z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

więcej