Daily Archives 12/12/2015

Metoda zaliczenia zwykłego

Metoda zaliczenia pozwala wyeliminować podwójne opodatkowanie 6 niektórych dochodów osób mających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, które zostały osiągnięte za granicą i zostały opodatkowane u źródła. Metoda ta polega na tym, że dochody uzyskane przez podatnika za granicą sumuje się z jego dochodami osiągniętymi w państwie siedziby i oblicza się podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku obowiązującej w państwie siedziby. Następnie od podatku obliczonego od łącznych dochodów odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą (u źródła). Ta forma zaliczenia jest określana mianem zaliczenia pełnego i jest wykorzystywana niezmiernie rzadko. Bowiem w sytuacji gdy stawka podatku w państwie źródła jest wyższa niż stawka podatku w państwie siedziby zaliczenie prowadzi do zaniżenia podatku w stosunku do wielkości uzyskiwanych dochodów w państwie siedziby. W związku z powyższym metoda ta znajduje z reguły zastosowanie w postaci tzw. zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego). W polskim wewnętrznym prawie podatkowym mamy do czynienia wyłącznie z zaliczeniem zwykłym, na co wskazują postanowienia komentowanego art. 20 PDOPrU.

więcej

Dotacje, subwencje, dopłaty

Opodatkowanie dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Do końca 2004 r. zwolnieniu, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 PDOPrU, do końca 2004 r. podlegają dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 14b, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych podlegają również kwoty otrzymane z budżetu państwa, ale za pośrednictwem agencji rządowych, z tym że ze zwolnienia nie korzystają dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

więcej

Warunki dokonania odliczenia – kontynuacja

Na podstawie komentowanego przepisu odliczeniu podlega tylko podatek uiszczony od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski.

więcej

Deklaracje i informacje – dalszy opis

Na podstawie art. 25a PDOPrU w przypadku połączenia spółek, spółka przejmująca zobowiązana jest w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód wpłacić zryczałtowany podatek i przesłać w tym terminie deklarację do właściwego urzędu skarbowego.

więcej

Osoba obdarowanego

Ze względu na możliwość dokonania odliczeń istotny jest także podmiot, na 12 rzecz którego dokonana była darowizna. Przede wszystkim obdarowany nie może być osobą fizyczną. Niemniej jednak odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów:

więcej