Daily Archives 13/12/2015

Stawki amortyzacyjne i ich podwyższanie

– 1. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

– 2...

więcej

Prawa do projektów wynalazczych – dalszy opis

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

więcej

Zasady rozliczania podatkowej grupy kapitałowej

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej powinna, zgodnie 12 z art. la ust. 3 pkt 4 PDOPrU, wskazywać spółkę będącą płatnikiem podatku dochodowego należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Na spółce tej ciąży obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz obowiązek wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek, jak również obowiązek składania rocznych zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym. Do deklaracji miesięcznych oraz zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty) płatnik podatku dochodowego od osób prawnych załącza również informacje o wysokości należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym, dotyczące spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Obowiązek załączania stosownych informacji ciąży na płatniku podatku w podatkowej grupie kapitałowej wówczas, gdy spółki tworzące tę grupę lub ich wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) mają swoją siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla siedziby spółki reprezentującej podatkowągru- pę kapitałową (płatnika). W przypadku podatkowych grup kapitałowych właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony według siedziby płatnika podatku.

więcej

Możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych

Obniżenie stawek. Podatnicy amortyzujący środki trwałe metodą liniową według stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych mogą obniżać te stawki dla poszczególnych środków trwałych. W przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2002 r., limit obniżek nie jest już określony (do ww. daty stawka amortyzacyjna określona w wykazie stawek amortyzacyjnych nie mogła być obniżona o więcej niż połowę jej wysokości). Znosząc limit obniżania stawek ustawodawca dostosował PDOPrU do rozwiązań przyjętych w RachU. Działanie takie ma również sprzyjać, zgodnie z uzasadnieniem ustawy z 27.7.2002 r. o zmianie PDOPrU, stworzeniu „mocniejszego instrumentu polityki podatkowej prowadzonej przez podatników”, którzy „w okresie ponoszenia strat będą mogli zaplanować maksymalnie obniżone stawki amortyzacyjne (…), a tym samym odpowiednio wpływać na wysokość straty podatkowej i dochodu do opodatkowania”. Zgodnie z brzmieniem art. 16i ust. 5 PDOPrU obniżenie stawki może nastąpić począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Obniż...

więcej