Daily Archives 14/12/2015

Pojęcie należności licencyjnych w świetle PDOPrU

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji należności licencyjnych. Licencja to zezwolenie na korzystanie z praw na dobrach niematerialnych. Umowa licencyjna zawiera upoważnienie do korzystania w oznaczonym zakresie z określonego dobra niematerialnego (np. z utworu na określonych polach eksploatacji) i jest zazwyczaj odpłatna (definicja na podstawie: Encyklopedia prawa red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 1999).

więcej

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Przedmiotem prawa autorskiego, według ustawy z 4.2.1994 r. o prawie 13 autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, podlegają ochronie.

więcej

Amortyzacja środków trwałych używanych bardziej intensywnie

Dla maszyn, urządzeń i środków transportu podatnicy mogą podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4, pod warunkiem, że środki te:

więcej