Daily Archives 15/12/2015

Odszkodowanie i prawo pierwokupu

Odszkodowanie otrzymuje osoba z tytułu wywłasz- 8 czenia własności nieruchomości lub innego prawa związanego z nieruchomością. Zasady przyznawania odszkodowań osobom wywłaszczonym regulują art. 128-135 GospNierU.

więcej

Dochody fundacji

Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN 1996 r. fundacja jest instytucją, której podstawąjest majątek przeznaczony przez jej założycieli na określony cel (dobroczynny, kulturalny). W ustawie z 6.4.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) brak jest definicji pojęcia fundacji. Fundacja jest osobą prawną wpisaną do rejestru prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. W art. 1 tej ustawy wskazane są cele, dla których fundacja może być ustanowiona, a jest nimi realizacja zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami.

więcej

Ogrody działkowe

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych 5 Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działki zwolnieni są od podatków i opłat administracyjnych. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych nie przewiduje żadnych wyłączeń dotyczących konkretnych podatków. Jedyny wyjątek wynika z zapisu ustawowego, który mówi, że zwolnienie to nie obejmuje:

więcej

Wolne od podatku dochody z działalności

– Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

– Rzecznika Ubezpieczonych,

– Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

– Funduszu Gwaran...

więcej

Kredyty umorzone w programie restrukturyzacji

Banki, które udzieliły kredytu (pożyczki) podmiotom objętym następnie programem restrukturyzacji, w związku z czym kredyty te i pożyczki zostały umorzone, zakwalifikowane do straconych i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, mogą odliczać od dochodu 20% kwoty takich kredytów (pożyczek).

więcej

Amortyzacja rachunkowa a amortyzacja podatkowa

Amortyzacja rachunkowa. Zgodnie z art. 32 ust. 1 RachU, podsta- 2 wę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się poprzez rozłożenie wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu na równe raty (metoda liniowa) lub w odniesieniu do maszyn, urządzeń, środków transportu – na raty malejące w kolejnych latach (metoda degresywna).

Plan ...

więcej