Daily Archives 16/12/2015

Szczególne zasady rozliczania zaliczek na podatek

Ustawodawca, obok ustalenia ogólnych zasad dotyczących rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy, przewidział trzy dodatkowe sposoby wywiązania się z obowiązków, którym podlegają podatnicy na podstawie art. 25 PDOPrU.

więcej

Konsekwencje nieprzeniesienia własności taboru

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.

więcej

Płatnicy zryczałtowanego podatku

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, niektóre 1 należności, jakie otrzymuje osoba prawna, opodatkowane są ryczałtowo. Rolę płatnika, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 26 ust. 6 PDOPrU, pełni podmiot dokonujący na rzecz podatnika wypłat należnych kwot, np.: z tytułu dywidend, odsetek czy opłat licencyjnych. Już w momencie ich otrzymania przez podatnika zostaje z niego zdjęty obowiązek łączenia tych przychodów (opodatkowanych ryczałtowo) z pozostałymi i obliczania od nich podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

więcej

Opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki

Począwszy od 2003 r. do PDOPrU wprowadzone zostały przepisy 1 regulujące opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki. Artykuł 10 PDOPrU zawiera katalog dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, który obejmuje również dochód, jaki powstaje w przypadku podziału lub przejęcia spółek. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU, dochód dla spółki przejmującej powstaje w sytuacji, gdy dysponuje ona w spółce przejmowanej lub dzielonej mniej niż 25% praw głosów. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spółek określonych w art. 10 ust. 5 PDOPrU, tj. spółek będących podatnikami:

więcej

Warunki uprawniające do stosowania stawek indywidualnych

W stosunku do określonej grupy środków trwałych podatnicy mogą zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, w wielu przypadkach umożliwiające szybszą amortyzację środka trwałego. Jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie stawek indywidualnych, nie może w stosunku do tych środków trwałych używać współczynników podwyższających bez względu na sposób wykorzystywania danego środka trwałego. Środków tych nie można również amortyzować metodą degresywną. W przypadku środków trwałych ulepszonych lub używanych, w rozumieniu przepisów dotyczących amortyzacji (o czym dalej), stosowanie stawek indywidualnych jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. W przypadku niewykorzystania tego prawa podatnikowi pozostaje wybór metody liniowej z ewentualnością zastosowania współczynników podwyższających, albo metody degresywnej, o ile środek trwały spełnia kryteria objęcia go taką metodą amortyzacji.

więcej

Prawa do projektów wynalazczych

Projekty wynalazcze, zgodnie z ustawąz 30.6.2000 r. – Prawo własności 19 przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.), oznaczają wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.

Na wy...

więcej

Ulepszenie środków trwałych

Wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie ceny naby- 47 cia, kosztu wytworzenia, wartości rynkowej lub też wyceny podatnika może ulec zmianie na skutek poniesienia wydatków na ulepszenie tych składników majątku podatnika. Przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć:

więcej