Daily Archives 16/12/2015

Konsekwencje nieprzeniesienia własności taboru

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.

więcej

Płatnicy zryczałtowanego podatku

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, niektóre 1 należności, jakie otrzymuje osoba prawna, opodatkowane są ryczałtowo. Rolę płatnika, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 26 ust. 6 PDOPrU, pełni podmiot dokonujący na rzecz podatnika wypłat należnych kwot, np.: z tytułu dywidend, odsetek czy opłat licencyjnych. Już w momencie ich otrzymania przez podatnika zostaje z niego zdjęty obowiązek łączenia tych przychodów (opodatkowanych ryczałtowo) z pozostałymi i obliczania od nich podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

więcej

Opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki

Począwszy od 2003 r. do PDOPrU wprowadzone zostały przepisy 1 regulujące opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki. Artykuł 10 PDOPrU zawiera katalog dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, który obejmuje również dochód, jaki powstaje w przypadku podziału lub przejęcia spółek. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU, dochód dla spółki przejmującej powstaje w sytuacji, gdy dysponuje ona w spółce przejmowanej lub dzielonej mniej niż 25% praw głosów. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spółek określonych w art. 10 ust. 5 PDOPrU, tj. spółek będących podatnikami:

więcej

Warunki uprawniające do stosowania stawek indywidualnych

W stosunku do określonej grupy środków trwałych podatnicy mogą zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, w wielu przypadkach umożliwiające szybszą amortyzację środka trwałego. Jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie stawek indywidualnych, nie może w stosunku do tych środków trwałych używać współczynników podwyższających bez względu na sposób wykorzystywania danego środka trwałego. Środków tych nie można również amortyzować metodą degresywną. W przypadku środków trwałych ulepszonych lub używanych, w rozumieniu przepisów dotyczących amortyzacji (o czym dalej), stosowanie stawek indywidualnych jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. W przypadku niewykorzystania tego prawa podatnikowi pozostaje wybór metody liniowej z ewentualnością zastosowania współczynników podwyższających, albo metody degresywnej, o ile środek trwały spełnia kryteria objęcia go taką metodą amortyzacji.

więcej

Prawa do projektów wynalazczych

Projekty wynalazcze, zgodnie z ustawąz 30.6.2000 r. – Prawo własności 19 przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.), oznaczają wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.

Na wy...

więcej

Ulepszenie środków trwałych

Wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie ceny naby- 47 cia, kosztu wytworzenia, wartości rynkowej lub też wyceny podatnika może ulec zmianie na skutek poniesienia wydatków na ulepszenie tych składników majątku podatnika. Przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć:

więcej