Daily Archives 17/12/2015

Podział raty leasingowej

Interesujący jest zapis art. 17f ust. 2. Wynika bowiem z niego uprawnie- 3 nie stron do dowolnego kształtowania w każdej z rat leasingowych proporcji pomiędzy składnikami raty neutralnymi podatkowo oraz składnikami zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów oraz do przychodów, odpowiednio u każdej ze stron umowy. Konsekwencjąjest umożliwienie stronom dowolnego (w granicach określonych jedynie przez przyjętą wartość początkową przedmiotu leasingu) wpływania na wielkość dochodu podlegającą opodatkowaniu, w zależności od spodziewanego dochodu strony mogą bowiem niemal dowolnie generować koszty lub sprawiać, że przychód w miesiącu będzie wolny od podatku. Brak jest przy tym przepisów stojących na przeszkodzie umówieniu się przez strony, że rata leasingowa składać się będzie w danym miesiącu w całości ze spłaty wartości przedmiotu leasingu lub wyłącznie ze spłaty odsetek. Przychód i koszt po upływie okresu umowy:

więcej

Dodatkowe obowiązki związane ze złożeniem zeznania rocznego

Oprócz złożenia w określonym terminie zeznania o wysokości osiągniętego w ciągu roku podatkow ego dochodu (straty) przew idziane są dodatkowe obowiązki:

więcej

Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności

Co do zasady, darowizny przekazywane przez podatników podatku do- 8 chodowego od osób prawnych z mocy prawa nie stanowią kosztów uzyskania przychodu podatnika (patrz komentarz do art. 16). Jedynym wyjątkiem są darowizny przekazywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej oraz wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (art. 16 ust. 1 pkt 14 PDOPrU). Niektóre darowizny mogą natomiast być podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania. Niewykorzystanego odliczenia z tytułu darowizny podatnik nie może przenosić do wykorzystania w następnych latach podatkowych – jest to kategoria ściśle związana z wynikiem konkretnego roku podatkowego.

Zgodn...

więcej

Programy komputerowe – prawa autorskie

Przy omawianiu problematyki związanej z opodatkowaniem oprogramowania komputerowego należy najpierw dokonać rozróżnienia trzech sytuacji: przeniesienia prawa autorskiego do programu komputerowego, udostępnienia programu do korzystania czyli udzielenia licencji oraz zbycia egzemplarza programu komputerowego.

więcej