Daily Archives 19/12/2015

Darowizna – dalszy opis

Zdanie to NSA potwierdził w wyroku z 22.3.2000 r. (SA/Sz 351/99, LEX 41538) stwierdzając m.in.: „Obdarowanym był szpital i na konto szpitala wpłynęła darowana przez spółkę kwota. W tym momencie zrealizowane zostały warunki zawarte w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem zrealizowany został cel darowizny, gdyż środki pieniężne przeznaczone zostały na ochronę zdrowia. Bez znaczenia z punktu zapisu ustawowego jest to, czy szpital przeznaczył otrzymaną kwotę na zakup stabilizatora dla wskazanej przez spółkę, czy też dla innej osoby. Istotne jest, że otrzyma! darowiznę na cel określony w ustawie, który mógł być zrealizowany poprzez zakup stabilizatora dla konkretnej osoby i w ten sposób Szpital uzyskał dodatkowe środki, które przeznaczył na pomoc innym chorym, którzy nie byli w stanie z własnych środków ustanowić darowizny na rzecz szpitala, a wymagali leczenia”.

więcej

Definicja leasingu, zakres stosowania definicji Kodeksu cywilnego

Przepisy PDOPrU przy określaniu zakresu przedmiotowego przepisów regulujących opodatkowanie leasingu odwołują się do regulacji Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 7091KC, jako umowę leasingu uznaje się umowę, w której strony muszą spełnić wiele szczegółowych wymagań dotyczących ich praw i obowiązków, aby konkretna umowa mogła zostać uznana za umowę leasingu. I tak do zakresu czynności podmiotu oddającego rzecz do używania (określanego jako „finansujący”) zalicza się:

więcej

Dochody sportowych spółek akcyjnych

Sportowe spółki akcyjne działająjako spółki akcyjne na podstawie przepisów KSH, ze zmianami wynikającymi z ustawy z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zm.). Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej w formie sportowych spółek akcyjnych mogą być tworzone kluby sportowe. Sportowe spółki akcyjne mogą prowadzić działalność zarówno w zakresie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zgodnie z art. 31 ustawy „do podstawowych zadań sportowych spółek akcyjnych należy uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju”.

więcej

Spółdzielcze prawa majątkowe

Do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji 6 ustawodawca zaliczył m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Odpisów amortyzacyjnych od wymienionych z zdaniu poprzednim wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

więcej

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek cz. II

Deklaracji podatkowych nie składają także kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej. W związku z tą działalnością kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzić żadnej dokumentacji.

więcej

Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają oprócz ww. przepisów także inne regulacje dotyczące opodatkowania dywidend. Zaliczyć do nich można przede wszystkim definicję dywidendy oraz przepisy mówiące o zasadach opodatkowania dywidend należnych i wypłacanych zakładowi. Regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą wypłat dokonanych po dniu, w którym umowy te weszły w życie.

więcej