Daily Archives 20/12/2015

Warunki sprzedaży przedmiotu leasingu

Zgodnie bowiem z regulacją art. 17g, przychodem finansującego jest 2 cena sprzedanych rzeczy lub praw. Regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów pozostaje natomiast niejasna. O ile bowiem można w miarę dokładnie określić, jakie wydatki do kosztów się nie zaliczają (wydatki poniesione przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu), o tyle trudność może sprawić wskazanie wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów („kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7”). Nieporozumienia mogą wyniknąć z niepotrzebnego użycia zaimka „te” zamiast pełnego wskazania kosztów. W przepisie brakuje rozstrzygnięcia, kiedy wydatki poniesione na nabycie przedmiotu leasingu, i w jakiej części – stanowią koszt uzyskania przychodów. Z zestawienia z powołanym art. 17a pkt 7 wynika, że kosztem uzyskania przychodów finansującego są wydatki na nabycie lub wytworzenie przedmiotu leasingu w tej części, która nie została zwrócona przez korzystającego w postaci rat leasingowych (tzw. w ich części kapitałowej).

Zgodn...

więcej

Zmiana prawa w 1.1.2000 r.

Przepisy dotyczące wartości firmy obowiązujące do końca 1999 r. oraz od 2000 r., co do zasady, nie różnią się od siebie. Zarówno „mienie”, jak i „składniki zwiększające aktywa” to tylko składniki majątkowe, bez obciążeń tego majątku.

więcej