Daily Archives 21/12/2015

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 23.7.1990 r.

Należy mieć na uwadze, iż zwolnienie ma zastosowanie jedynie do tych zagranicznych osób prawnych, które można określić mianem spółki. Ze zwolnienia będą więc mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, przywileju tego będą pozbawione pozostałe osoby prawne, np. fundacje i stowarzyszenia.

więcej

Zwolnienia przedmiotowe cz. II

– 41) dochody Agencji Mienia Wojskowego, w części przeznaczonej na inwestycje:

– a) Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– b) urzędu...

więcej

Rozpoczęcie faktycznego użytkowania dla celów amortyzacyjnych

Warto podkreślić, iż owa „zdatność do użytku” stanowi przesłankę konieczną do dokonania ewidencji środka trwałego, co jest istotne, w świetle obecnego brzmienia art. 16hust. 1.

więcej

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł 28a PDOPrU, wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), postawił przed MinFin zadanie określenia w formie rozporządzenia wzorów niektórych deklaracji, zeznań i oświadczeń wypełnianych i składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Faktycznie dokumenty te już funkcjonowały w rozliczeniach z budżetem, ale zostały określone bez oparcia w takim akcie prawnym, jakim jest rozporządzenie. Rozporządzenie mogło więc jedynie nadać odpowiednią rangę dokumentom znanym już przez podatników. Minister może także naturalnie stworzyć nowe wzory lub nadać istniejącym formularzom nowe wersje. Na MinFin ciąży ponadto obowiązek określenia w wydawanym rozporządzeniu terminów i miejsca składania poszczególnych formularzy podatkowych oraz przedstawienia instrukcji dotyczących sposobu ich wypełniania.

więcej