Daily Archives 22/12/2015

Przebudowa obiektu budowlanego i jego akceptacja

Przez przebudowę obiektu budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym ro- bót budowlanych wprowadzających istotne zmiany wykraczające poza remont tego obiektu, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do stanu odpowiadającego zmiennym potrzebom funkcjonowania, użytkowym lub warunkom technicznym.

więcej

Opodatkowanie leasingu gruntu i jego dalsze użytkowanie

Strony umowy, zamierzające dokonać leasingu gruntów, mają do wybo ru: albo zawrzeć umowę dzierżawy z konsekwencjami, określonymi w art. 14 ust. 3 w razie sprzedaży gruntu poniżej ceny rynkowej, lub zawrzeć umowę leasingu, na podstawie której (na podstawie art. 17i) do kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz odpowiednio do przychodów finansującego nie będzie się zaliczać rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości przedmiotu leasingu.

więcej

Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 PDOPrU wolne od podatku są dochody narodowych funduszy inwestycyjnych pochodzące z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium RP.

więcej