Daily Archives 23/12/2015

Przepis art. 20 PDOPrU

Komentowany przepis dotyczy podmiotów objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od tego gdzie te dochody zostały osiągnięte. Uwagi dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 ust. 1 PDOPrU.

więcej

Związki jednostek samorządu terytorialnego

Wolne od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g PDOPrU, są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego w części przeznaczonej dla tych jednostek. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty, województwa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy związków międzygminnych oraz związków powiatów.

więcej

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw. Na podstawie art. 52 ustawy z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.), Minister Finansów ma prawo przekazać, w imieniu Skarbu Państwa, bankom państwowym oraz bankom, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu na podstawie odrębnego upoważnienia lub środki pieniężne dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków.

więcej

Definicja (zakładu) oddziału w PDOPrU i VATU

Zarówno przepisy PDOPrU jak i VATU nie zawierają autonomicznej definicji pojęcia oddziału. W tym zakresie ustawodawca odwołuje się do przepisów ustawy o rachunkowości. Z art. 9 w zw. z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 28 PDOPrU oraz z art. 5 ust. 2 VATU wynika, że podstawą kwalifikacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jako oddziału osoby prawnej jest jej organizacyjne wyodrębnienie oraz samodzielne prowadzenie przez tę jednostkę ewidencji rachunkowej, stanowiącej podstawę dla ustalenia dochodu/straty i kwoty należnego podatku, jak również sporządzanie przez tę jednostkę odrębnych sprawozdań finansowych. Odwołanie się w ustawach podatkowych do pojęcia oddziału w rozumieniu RachU zapewnia jednolitą wykładnię tego pojęcia dla celów podatkowych. W zakresie ustalenia samodzielności podatkowej oddziału, tj. zdolności bycia podatnikiem danego podatku, ustawy te zawierają odmienne uregulowania. Artykuł 5 ust. 2 VATU stanowi o tym, że za zgodą urzędu skarbowego podatnikami VAT mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2 VATU, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans. Dla potrzeb tej kategorii podatników VATU podaje także własną definicję sprzedaży jako odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans. Należy jednak pokreślić, że podmiotowość podatkowa oddziału (zakładu) w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter wyjątkowy.

więcej

Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach podatkowych

Zgodnie 11 z art. 16k ust. 6 PDOPrU, po skorzystaniu przez podatnika z preferencyjnego odpisu amortyzacyjnego, w następnym roku podatkowym podatnik uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu bądź metody degresywnej, zgodnie z art. 16k ust. 1, bądź liniowej, zgodnie z art. 16i PDOPrU.

więcej