Monthly Archives Grudzień 2015

Świadczenia określone w art. 21 ust. 1 pkt 2a

Ustawa z 27.7.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 11 prawnych poszerzyła katalog przychodów osiąganych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym opodatkowanych w Polsce w sposób zryczałtowany. Od 1.1.2003 r., zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU, podatkiem w wysokości 20% przychodów są opodatkowane, oprócz przychodów dotychczas nim obciążonych, również przychody osiągnięte na terytorium Polski z tytułu świadczeń o charakterze niematerialnym, w szczególności z tytułu świadczeń doradczych, badania rynku, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń. Z dniem 1.1.2004 r. powyższy przepis uległ zmianie. Ustawodawca, rezygnując z niezdefiniowanego w przepisach i budzącego liczne wątpliwości interpretacyjne pojęcia „świadczenia niematerialne”, dokonał wyspecyfikowania świadczeń (usług) podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym. Pomimo dokonania takiej specyfikacji katalog przedmiotowych świadczeń, ze względu na zawarcie w nim „świadczeń o podobnym charakterze” pozostał otwarty, w związku z czym wciąż może wzbudzać wątpliwości.

więcej

Dochody kościelnych osób prawnych i spółek przez nie tworzonych

Kościół lub inny związek wyznaniowy uzyskuje osobowość prawną, zgodnie z art. 34 ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 ze zm.), z chwilą wpisu do rejestru

więcej

Odsetki

W doktrynie prawa odsetki traktowane sąjako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, które jest obliczane według określonej stopy procentowej ustalanej w stosunku do wysokości kwoty, od której jest pobierane i w zależności od czasu korzystania z tej kwoty. Odsetki mają charakter świadczenia ubocznego względem świadczenia głównego, stanowiącego właściwy przedmiot zobowiązania między stronami. Prawo do pobierania odsetek wynikać musi z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu.

więcej