Monthly Archives Grudzień 2015

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 23.7.1990 r.

Należy mieć na uwadze, iż zwolnienie ma zastosowanie jedynie do tych zagranicznych osób prawnych, które można określić mianem spółki. Ze zwolnienia będą więc mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, przywileju tego będą pozbawione pozostałe osoby prawne, np. fundacje i stowarzyszenia.

więcej

Zwolnienia przedmiotowe cz. II

– 41) dochody Agencji Mienia Wojskowego, w części przeznaczonej na inwestycje:

– a) Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– b) urzędu...

więcej

Rozpoczęcie faktycznego użytkowania dla celów amortyzacyjnych

Warto podkreślić, iż owa „zdatność do użytku” stanowi przesłankę konieczną do dokonania ewidencji środka trwałego, co jest istotne, w świetle obecnego brzmienia art. 16hust. 1.

więcej

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł 28a PDOPrU, wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700), postawił przed MinFin zadanie określenia w formie rozporządzenia wzorów niektórych deklaracji, zeznań i oświadczeń wypełnianych i składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Faktycznie dokumenty te już funkcjonowały w rozliczeniach z budżetem, ale zostały określone bez oparcia w takim akcie prawnym, jakim jest rozporządzenie. Rozporządzenie mogło więc jedynie nadać odpowiednią rangę dokumentom znanym już przez podatników. Minister może także naturalnie stworzyć nowe wzory lub nadać istniejącym formularzom nowe wersje. Na MinFin ciąży ponadto obowiązek określenia w wydawanym rozporządzeniu terminów i miejsca składania poszczególnych formularzy podatkowych oraz przedstawienia instrukcji dotyczących sposobu ich wypełniania.

więcej

Warunki sprzedaży przedmiotu leasingu

Zgodnie bowiem z regulacją art. 17g, przychodem finansującego jest 2 cena sprzedanych rzeczy lub praw. Regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów pozostaje natomiast niejasna. O ile bowiem można w miarę dokładnie określić, jakie wydatki do kosztów się nie zaliczają (wydatki poniesione przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu), o tyle trudność może sprawić wskazanie wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów („kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7”). Nieporozumienia mogą wyniknąć z niepotrzebnego użycia zaimka „te” zamiast pełnego wskazania kosztów. W przepisie brakuje rozstrzygnięcia, kiedy wydatki poniesione na nabycie przedmiotu leasingu, i w jakiej części – stanowią koszt uzyskania przychodów. Z zestawienia z powołanym art. 17a pkt 7 wynika, że kosztem uzyskania przychodów finansującego są wydatki na nabycie lub wytworzenie przedmiotu leasingu w tej części, która nie została zwrócona przez korzystającego w postaci rat leasingowych (tzw. w ich części kapitałowej).

Zgodn...

więcej

Zmiana prawa w 1.1.2000 r.

Przepisy dotyczące wartości firmy obowiązujące do końca 1999 r. oraz od 2000 r., co do zasady, nie różnią się od siebie. Zarówno „mienie”, jak i „składniki zwiększające aktywa” to tylko składniki majątkowe, bez obciążeń tego majątku.

więcej

Darowizna – dalszy opis

Zdanie to NSA potwierdził w wyroku z 22.3.2000 r. (SA/Sz 351/99, LEX 41538) stwierdzając m.in.: „Obdarowanym był szpital i na konto szpitala wpłynęła darowana przez spółkę kwota. W tym momencie zrealizowane zostały warunki zawarte w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem zrealizowany został cel darowizny, gdyż środki pieniężne przeznaczone zostały na ochronę zdrowia. Bez znaczenia z punktu zapisu ustawowego jest to, czy szpital przeznaczył otrzymaną kwotę na zakup stabilizatora dla wskazanej przez spółkę, czy też dla innej osoby. Istotne jest, że otrzyma! darowiznę na cel określony w ustawie, który mógł być zrealizowany poprzez zakup stabilizatora dla konkretnej osoby i w ten sposób Szpital uzyskał dodatkowe środki, które przeznaczył na pomoc innym chorym, którzy nie byli w stanie z własnych środków ustanowić darowizny na rzecz szpitala, a wymagali leczenia”.

więcej

Definicja leasingu, zakres stosowania definicji Kodeksu cywilnego

Przepisy PDOPrU przy określaniu zakresu przedmiotowego przepisów regulujących opodatkowanie leasingu odwołują się do regulacji Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 7091KC, jako umowę leasingu uznaje się umowę, w której strony muszą spełnić wiele szczegółowych wymagań dotyczących ich praw i obowiązków, aby konkretna umowa mogła zostać uznana za umowę leasingu. I tak do zakresu czynności podmiotu oddającego rzecz do używania (określanego jako „finansujący”) zalicza się:

więcej

Dochody sportowych spółek akcyjnych

Sportowe spółki akcyjne działająjako spółki akcyjne na podstawie przepisów KSH, ze zmianami wynikającymi z ustawy z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zm.). Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej w formie sportowych spółek akcyjnych mogą być tworzone kluby sportowe. Sportowe spółki akcyjne mogą prowadzić działalność zarówno w zakresie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zgodnie z art. 31 ustawy „do podstawowych zadań sportowych spółek akcyjnych należy uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju”.

więcej

Spółdzielcze prawa majątkowe

Do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji 6 ustawodawca zaliczył m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Odpisów amortyzacyjnych od wymienionych z zdaniu poprzednim wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

więcej