Monthly Archives Grudzień 2015

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek cz. II

Deklaracji podatkowych nie składają także kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej. W związku z tą działalnością kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzić żadnej dokumentacji.

więcej

Unikanie podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają oprócz ww. przepisów także inne regulacje dotyczące opodatkowania dywidend. Zaliczyć do nich można przede wszystkim definicję dywidendy oraz przepisy mówiące o zasadach opodatkowania dywidend należnych i wypłacanych zakładowi. Regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczą wypłat dokonanych po dniu, w którym umowy te weszły w życie.

więcej

Odłączenie części składowej lub peryferyjnej

W praktyce może mieć miejsce również taka sytuacja, w wyniku której dany środek trwały nie zostanie ulepszony, ale wręcz odwrotnie – pewien jego element zostanie odłączony od tego składnika majątkowego. Do 31.12.2002 r. przepisy o amortyzacji nie uwzględniały takiego przypadku. W literaturze przedmiotu utrwaliła się teza, że należy w takiej sytuacji przyjąć, że Jeżeli w wyniku odłączenia danej części składowej środek trwały nie traci przymiotu kompletności i zdatności do użytku – wyłączenie tego elementu (elementów) automatycznie nie wywołuje konsekwencji w postaci utraty przez niego przymiotu środka trwałego. (…) Wartość początkowa- dla celów amortyzacji -powinna zostać pomniejszona o wartość nieumorzonej części odłączonego elementu środka trwałego (w miesiącu, w którym nastąpiło odłączenie), a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nowej wartości powinno nastąpić od miesiąca następującego po tym, w którym dokonano odłączenia (/. Ożóg, Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, PP 2000/2/5). Wprowadzając, od 1.1.2003 r., stosowne przepisy (ust. 16 i 17) w tym aspekcie ustawodawca wykorzystał założenia wynikające z powyższej tezy. W sytuacji zatem, gdy nastąpi trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej od środka trwałego to wartość początkowa tego środka ulega zmniejszeniu. Zmniejszenie ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu odłączenia. Oznacza to, że w miesiącu odłączenia, nawet jeśli nastąpi ono na początku miesiąca, odpisy amortyzacyjne dokonywane są jeszcze od wartości początkowej uwzględniającej wartość odłączonej części. Z początkiem następnego miesiąca wartość początkowa środka trwałego pomniejszana jest o różnicę pomiędzy ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a sumą dokonanych w okresie połączenia odpisów amortyzacyjnych przypadających na tę część obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki stosowanej dla amortyzacji środka trwałego. Przy określeniu wartości zmniejszenia usta- wodawca definiuje jako odjemną cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Może tu zatem powstać wątpliwość odnośnie określenia wartości odjemnej w sytuacji, gdy odłączona część składowa lub peryferyjna zostały wniesione w formie aportu – nie można tu bowiem mówić o cenie nabycia czy koszcie wytworzenia, lecz o wartości takich części ustalonej przez podatnika, nie wyższej jednak od wartości rynkowej z dnia nabycia. Nie wydaje się, aby ustawodawca, stanowiąc art. 16g ust. 16 i 17 PDOPrU, chciał dokonać jakichkolwiek ograniczeń zakresu przedmiotowego tych przepisów, w zależności od sposobu nabycia części składowej.

więcej

Odsetki i należności licencyjne a przepisy unijne

W czerwcu 2003 r. została podpisana i weszła w życie dyrektywa Rady 31 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych krajów Unii Europejskiej. Istotą i celem tej regulacji jest zwolnienie z opodatkowania w państwie źródła płatności odsetek i należności licencyjnych, jeżeli właścicielem tych płatności jest przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie UE lub położony w państwie UE zakład przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie UE. Wśród warunków stosowania przedmiotowego zwolnienia jest istnienie powiązania kapitałowego płatnika z właścicielem tych płatności.

więcej

Dochody pochodzące z gospodarki mieszkaniowej

Omówione w tym rozdziale zwolnienia obowiązują do 31.12.2004 r. Dochody spółdzielni mieszkaniowych. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4f PDOPrU zwalnia z opodatkowania dochody spółdzielni mieszkaniowych, o ile przeznaczone zostaną na określone w statucie cele, poza działalnością gospodarczą. W szczególności ustawa wymienia dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

więcej

Podział raty leasingowej

Interesujący jest zapis art. 17f ust. 2. Wynika bowiem z niego uprawnie- 3 nie stron do dowolnego kształtowania w każdej z rat leasingowych proporcji pomiędzy składnikami raty neutralnymi podatkowo oraz składnikami zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów oraz do przychodów, odpowiednio u każdej ze stron umowy. Konsekwencjąjest umożliwienie stronom dowolnego (w granicach określonych jedynie przez przyjętą wartość początkową przedmiotu leasingu) wpływania na wielkość dochodu podlegającą opodatkowaniu, w zależności od spodziewanego dochodu strony mogą bowiem niemal dowolnie generować koszty lub sprawiać, że przychód w miesiącu będzie wolny od podatku. Brak jest przy tym przepisów stojących na przeszkodzie umówieniu się przez strony, że rata leasingowa składać się będzie w danym miesiącu w całości ze spłaty wartości przedmiotu leasingu lub wyłącznie ze spłaty odsetek. Przychód i koszt po upływie okresu umowy:

więcej

Dodatkowe obowiązki związane ze złożeniem zeznania rocznego

Oprócz złożenia w określonym terminie zeznania o wysokości osiągniętego w ciągu roku podatkow ego dochodu (straty) przew idziane są dodatkowe obowiązki:

więcej

Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności

Co do zasady, darowizny przekazywane przez podatników podatku do- 8 chodowego od osób prawnych z mocy prawa nie stanowią kosztów uzyskania przychodu podatnika (patrz komentarz do art. 16). Jedynym wyjątkiem są darowizny przekazywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej oraz wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (art. 16 ust. 1 pkt 14 PDOPrU). Niektóre darowizny mogą natomiast być podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania. Niewykorzystanego odliczenia z tytułu darowizny podatnik nie może przenosić do wykorzystania w następnych latach podatkowych – jest to kategoria ściśle związana z wynikiem konkretnego roku podatkowego.

Zgodn...

więcej

Programy komputerowe – prawa autorskie

Przy omawianiu problematyki związanej z opodatkowaniem oprogramowania komputerowego należy najpierw dokonać rozróżnienia trzech sytuacji: przeniesienia prawa autorskiego do programu komputerowego, udostępnienia programu do korzystania czyli udzielenia licencji oraz zbycia egzemplarza programu komputerowego.

więcej

Konsekwencje nieprzeniesienia własności taboru

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.

więcej